Komunikacije

/150
0

Komunikacije

Direktorat civilnog vazduhoplovstva
Republike Srbije

ispit u .PDF-u

1. U radio poruci se broj 583 izgovara kao:

2. Koji je Q kod za merenje apsolutne visine?

3. U slučaju kada TWR kaže pilotu vazduhoplova "REPORT DOWNWIND", pilot je dužan da javi:

4. U dugom prilazu za sletanje poruka 'Long Final' će biti izgovorena na daljini:

5. Pozicija u školskom krugu označena slovom E se zove: (Pogledajte sliku PPL Kom-1)

6. Kako će te korektno odgovoriti na ATC poruku "Y-CD, Change to Belgrade Tower, 118.1”?

7. Poruka "downwind" se emituje:

8. Letite u SeveroIstočnom kursu na 2500 ft. Izvestiće te o vašem kursu i nivou kao:

9. Šta znači izraz 'go around'?

10. Fraza "Squawk Charlie" znači:

11. Izraz "CALL SIGN" koji pilot vazduhoplova presretača radio vezom saopštava pilotu presretenog vazduhoplova znaci:

12. Fraza koja zahteva od pilota da ponovno postavi kod A 6620 je:

13. Javljanje u poziciji kroz vetar (base leg) se vrši:

14. Kada kontrolor želi dobiti informacije o nivou leta na kom je avion leti, koristi frazu:

15. U slučaju kada pilot vazduhoplova opremljenog sa transponderom,dobije od kontrole letenja poruku "SQUAWK 1200", dužan je da na transponderu postavi kod 1200 i :

16. Međunarodni radiotelefonski izraz, kojim pilot vazduhoplova presretača obaveštava pilota presretenog vazduhoplova da može nastaviti let je:

17. Fonetski izgovor za oznaku B9-DFF NXY glasi

18. Šta znaci međunarodni radiotelefonski izraz "you land", koji saopštava pilotu presretenog vazduhoplova pilot presretača:

19. Šta znači izraz 'standby'?

20. Koji vazduhoplovni komunikacioni servis automatski daje informacije o aerodromu i meteorološkim uslovima za dolazeći i odlazeći saobraćaj?

21. Vazduhoplovu je dato početno odobrenje da penje na nivo FL100. Zbog razdvajanja potrebno je da se zadrži neko vreme na nivou FL80. ATC će poslati poruku koristeći sledeću frazu:

22. Kod uključenog SSR transpondera dobijete poruku 'YU-ABC verify your level' od kontrole leta. Šta će te uraditi

23. Svedok ste prinudnog sletanja sportskog aviona na travnjak ispod vas. Avion izgleda neoštećen, a posada nepovređena. Fraza sa kojom započinjete vašu radio poruku o događaju kontroli letenja, je:

24. Pozivni znak za ATC koja kontroliše vazduhoplove i vozila po manevarskim površinama je ?

25. Kada pilot ne uspe da uspostavi komunikaciju sa zemaljskom stanicom ili drugim avionom treba da emituje svoju poruko 2 puta i da je počne sa frazom:

26. Ako od vas ATC zatraži "Are you able to maintain FL 40" korektan odgovor sadrži frazu:

27. Izraz "altitude" označava:

28. Na skali razumljivosti “readability 5” znači:

29. Na skali razumljivosti “readability 4” znači:

30. Pilot će tražiti QFE na sledeći način:

31. Šta podrazumeva kontrolor letenja, ako mu pilot vazduhoplova javi "FIVE THOUSAND FEET":

32. Šta znači izraz "wilco":

33. U slučaju da transponder ne odgovara u C modu, kontrola letenja saopštava pilotu da uključi mod C frazom:

34. Na skali razumljivosti “readability 3” znači:

35. Šta znači izraz report?

36. COMM frekvencija 118,0 se u radio poruci javlja kao:

37. Međunarodna radiotelefonska skraćenica QNH znači:

38. Koji je Q kod za magnetni kurs od radio stanice?

39. U radio poruci se broj 4501 izgovara kao:

40. Kako se radio porukom javlja COMM frekvencija 118,150:

41. Pilot presretnutog vazduhoplova javlja pilotu presretaču, o gubitku orijentacije sledećim izrazom:

42. Pri radarskom praćenju informacije o kursu date od strane pilota i kontrolora su u:

43. Šta znači izraz monitor?

44. U prilazu za sletanje poruka “Final” će biti izgovorena na daljini:

45. Na vanaerodromskom sletanju ste razbili avion i zadobili povrede. U blizini nema nikoga ko bi vam pružio pomoć. Kojom frazom bi uputili poziv u pomoć radio stanicom, koja je ostala ispravna?

46. Koja frekvencija je određena za vezu vazduhoplova presretača i presretenog vazduhoplova:

47. Frekvencija 121,500 MHz je:

48. ATC će dati instrukcije za snižavanje sledećom frazom:

49. Taksi instrukcije koje se izdaju od kontrolora a sadrže ograničena odobrenja u pravilu će biti :

50. Ako vam je kontrolor poslao poruku koju razumete i po kojoj će te postupiti, standardno odgovor je

51. Koje su dve vrsta poruka u nuždi (Emergency Message)?

52. Ako želite da zatražite uslugu od zemaljska stanice:

53. Ako pilot ne uspostavi kontakt na predviđenoj frekvenci on će:

54. Koji je Q kod za merenje relativne visine iznad aerodroma?

55. Servis radarskog nadzora:

56. Šta od sledećeg je uslovno odobrenje?

57. Fonetski izgovor za oznaku EXTRA glasi:

58. Skraćenica za Control zone je

59. Šta znači 'orbit right'

60. Kako se radio vezom javlja 11.000 ft:

61. Koji mod transpondera očitava visinu?

62. VHF frekvencija se koristi za komunikacije čiji je opseg:

63. Kako se radio porukom javlja COMM frekvencija 118,1:

64. Koja od sledećih skraćenica mora biti emitovana pojedinačnim slovima?

65. Letite na FL50 u YU-ABC. Kada vam kontrolor zatraži da javite vaš nivo leta, koji je korektan odgovor?

66. Koji je ispravan način izgovora FRI-VOR?

67. Izraz "SVFR let" znači:

68. Skraćenica ATIS označava:

69. Radio vezom visinu 5.000 ft javljamo kao:

70. Koji radiotelefonski izraz znaci " U VELIKOJ SMO NEPOSREDNOJ OPASNOSTI I POTREBNA NAM JE HITNA POMOC":

71. Poruke Hitnosti (Urgency) se emituju u

72. Skvok A 7700 postavljen od strane pilota pokazuje zemaljskoj stanici da je :

73. Visina 10.500 ft sa pravilno javlja frazom:

74. Kada emituje poruku kojoj prethodi izraz "transmitting blind due to receiver failure" pilot će takođe:

75. Izraz "CVFR let" znači:

76. Proveru čujnosti vršite na sledeći način:

77. ATIS se može naći na:

78. Ako pilot ne može da izvršava instrukcije ili naređenja treba da izvesti ATC sa frazom :

79. Kada sme pilot da upotrebi kraci pozivni znak vazduhoplova:

80. Na skali razumljivosti “readability 2” znači:

81. Koje su 3 kategorije vazduhoplovnih komunikacionih servisa?

82. Pilot dobija sledeću poruku od kontrole leta.

"YU-ABC, After departure cleared to zone boundary via Route Bravo, Climb to Altitude 2 500 feet, QNH 1005, Squawk 6521." Koji je ovo tip odobrenja?

83. Šta znači izraz "acknowledge":

84. Koje od sledećih navedenih ATC poruka pilot treba obavezno i u celini da ponovi

85. Šta znači izraz "verify":

86. Poruke Opasnosti (Distress) se emituju u

87. ATC će dati instrukcije za penjanje sledećom frazom:

88. Pravilna frazeologija za javljanje u finalu (final report) je:

89. Dobili ste poruku "YU-ABC Squawk Ident". Vi će te :

90. Značenje skraćenice "IMC" je:

91. Vi ste na tački čekanja za pistu u upotrebi,završili ste sve provere i spremni ste da izađete na pistu i poletite. Koju poruku će te koristiti da obavеstite ATC o vašoj spremnosti?

92. Kojim slovom u školskom krugu je označen “base leg“: (Pogledajte sliku PPL Kom-1)

93. U slučaju otkaza radio veze SSR transponder treba prebaciti na :

94. Frekvencija za prvo emitovanje poruke “MAYDAY” je

95. Ako ATIS nije u upotrebi kojom frazom pilot traži informacije za odlazak sa aerodroma?

96. Šta znači izraz "VFR let":

97. Fraza sa kojom počinjete poruku u nuždi je:

98. Koji izraz se koristi kada kontrolor obaveštava pilota da nije potreban izveštaj iznad neke tačke?

99. Pozicija na pisti označena slovom C se zove: (Pogledajte sliku PPL Kom-1)

100. Šta znači izraz “vacate right” ?

101. Fonetski izgovor za oznaku C-MNXY glasi:

102. Šta znači izraz "flight level":

103. Ako kontrolni toranj traži da javite kada ste prešli pistu, koristićete sledeću frazu:

104. Odobrenja da taksira do linije poletanja će biti dato frazom:

105. Šta znači izraz "roger":

106. Kada pilot čuje poruku u slučaju opasnosti treba da:

107. Kada pilot želi poslati hitnu poruku, koja se tiče bezbednosti drugog vazduhoplova, dužan je započeti poruku sa:

108. Ako zahtevate specijalni VFR let morate ATC dati sledeće detalje

109. Pozicija na aerodromu označena slovom A zove se: (Pogledajte sliku PPL Kom-1)

110. Maksimalni domet VHF sredstva za komunikaciju koji možete da očekujete na FL100 iznosi

111. Koji je Q kod za merenje nivoa leta?

112. Pilot presretenog vazduhoplova saopštava pilotu presretača, da ne može postupiti po njegovim uputstvima, sledećim radiotelefonskim izrazom:

113. Kada pilot vazduhoplova nije u stanju da izvrši naređenje, obaveštava kontrolu letenja frazom:

114. U radio poruci se broj 496 izgovara kao:

115. Koja od sledećih poruka ima najveći prioritet?

116. Vreme 10:20 se u vazduhoplovnoj frazeologiji odašilje kao

117. Koja od sledećih opcija daje korektan sadržaj i redosled za izveštaj o poziciji?

118. Pri preletu šumovitog područja ugledate u krošnjama drveća motorni zmaj i vidite pilota kako visi na vezama. Odlučili ste da o nesreći obavestite najbliži aerodrom. Kojom frazom započinjete poruku?

119. Koji je Q kod za pravi kurs od radio stanice?

120. Skraćenica "VMC" znaci:

121. Koja od navedenih frekvencija je međunarodna govorna frekvencija u slučaju nužde:

122. Šta znaci međunarodna radiotelefonska skraćenica QDM:

123. Fraza "CLEARANCE EXPIRES AT 02 35"znači pilotu da

124. Fonetski izgovor za oznaku 70-VEL glasi:

125. Pozicija na rulnoj stazi označena slovom B zove se: (Pogledajte sliku PPL Kom-1)

126. Broj 600 se u radio poruci izgovara kao:

127. Pilot je dužan da ponovi:

128. Za održavanje što kvalitetnije veze:

129. Ako letite avionom koji ne poseduje transponder, šta će te javiti ako Vam budu tražili da postavite SQUAWK?

130. Radar Information Service (RIS) je jedan ATC servis:

131. Visina 4.500 ft QNH se javlja frazom:

132. Propisana fraza, sa kojom zahtevamo dozvolu za početak voženja po manevarskim površinama do poletno sletne staze je:

133. Koji visinu je javio pilot vazduhoplova sa porukom "five thousand feet QFE":

134. Kako da tražite da Vam se poruka ponovi?

135. Koja fraza se koristi da poništi prethodno poslato odobrenje?

136. Upravo ste sleteli i toranj vas obaveštava da kontaktirate zemaljsku stanicu kada napustite pistu. Vi znate da je pista napuštena kada:

137. Frekvencija 121.725 MHz biće emitovana kao:

138. COMM frekvencija 118,125 se u radio poruci izgovara kao:

139. Kojim slovom u školskom krugu je označen “Final“: (Pogledajte sliku PPL Kom-1)

140. Pozivni znak stanice koja prosleđuje flight information service je:

141. Koji je to međunarodni radiotelefonski izraz, kojim pilot vazduhoplova presretača saopštava pilotu presretenog vazduhoplova da ga sledi:

142. Šta znači izraz SID?

143. Vreme 10:20 u 09:10 se u vazduhoplovnoj frazeologiji odašilje kao

144. Pod pojmom Aerodrome Traffic se podrazumeva:

145. Koji je Q kod za magnetni kurs ka radio stanici?

146. Na skali razumljivosti “readability 1” znači:

147. Koja od sledećih izjava je tačna? "U komunikaciji zemlja - vazduh kontrolor će uvek":

148. Pilot je dobio odobrenje da se zadrži na određenoj tački na maršruti do određenog vremena. Ovo vreme se zove:

149. Vazduhoplov se nalazi u najboljem dometu VHF sredstva za komunikaciju ukoliko se nalazi:

150. Faze leta: climb, take off, descent, start-up, approach, cruise, push back, final approach, taxi, take off roll, touch down i line-up su pomešane. Njihov redosled je: