Ljudske mogućnosti i ograničenja

/150
1

Ljudske mogućnosti i ograničenja

Direktorat civilnog vazduhoplovstva
Republike Srbije

ispit u .PDF-u

1. Koji savet biste dali pilotu koji ima simptome bolesti kretanja?

2. Ukoliko bi nakon ronjenja, koje nije zahtevalo kontrolisani izlazak na površinu, osoba trebalo da leti na visini do 2400m( 8000 ft), preporučeno vreme koje bi trebalo da prođe pre tog leta je bar:

3. Na sposobnost pilota da se odupre silama umerene jačine može da utiče:

4. Ako je pilot navikao da leti u relativno zagađenom I zamagljenom vazduhu, onda će pri letenju na čistom nebu:

5. Menadžment rizika, ako deo proces donošenja odluka u vazduhoplovstvu, u cilju redukovanja rizika koji donosi svaki pojedinačni let oslanja se na:

6. Vazduh u atmosferi čine:

7. Nakon koje visine je potrebno da piloti udišu dodatni kiseonik?

8. Kako pušenje utiče na pilota ?

9. Nakon davanja krvi, koliko najmanje vremena pilot ne bi trebalo da leti?

10. Koji od sledećih termina se generalno koristi da opiše vrstu ili vrste memorije u okviru predmeta Ljudske sposobnosti I ograničenja?

11. Koji deo nervnog sistema obično kontroliše disanje?

12. Ponavljanje informacije nekoliko puta prebacuje je u dugoročno pamćenje i to se naziva:

13. Šta podrazumeva gubitak sluha prouzrokovan bukom?

14. Šta izaziva konduktivnu nagluvost:

15. Mentalna preopterećenost najčešće:

16. Koje je najvažnije čulo za prostornu orjentaciju ?

17. Ako se atmosferski pritisak smanjuje, parcijalni pritisak kiseonika u atmosferi se:

18. Presbiakuzija je oštećenje sluha usled:

19. Kada leti sam, pilot koji sumnja da ima simptome prostorne dezorijentacije bi trebalo da:

20. Kada je osoba pod stresom ili uplašena, adrenalin koji se oslobađa u krvotoku automatski dovodi do:

21. Sklonost ka trovanju ugljen monoksidom se povećava:

22. Šta od sledećeg daje iluziju da je vazduhoplov niži u prilazu?

23. Šta je od sledećeg tačno kada pilot sedi visoko u kabini?
A. Dobar pogled na dole izvan kabine.
B. Loš pregled instrumenata.
C. Ometanje pri pogledu na gore izvan kabine.

24. Ukoliko pacijent postane dezorijentisan u instrumentalnim meteorološkim uslovima, na šta bi prvo trebalo da se osloni?

25. Koji od sledećih gasova, u zavisnosti od nivoa u krvi, reguliše brzinu i dubinu disanja?

26. Koji je najefektivniji način gledanja tokom noćnog leta?

27. Spoljašnje, srednje I unutrašnje uho su ispunjeni:

28. Ko je odgovoran da proceni da li je pilot zdravstveno sposoban za određeni let, čak iako on ili ona imaju validno lekarsko uverenje:

29. Koja je svrha Eustahijeve tube?

30. Tokom penjanja na visinu od 18 000 ft, procenat kiseonika u atmosferi se:

31. Ponavljanje informacije nekoliko puta prebacuje je u dugoročno pamćenje i to se naziva:

32. Koja je to stvar koju pilot zapostavlja u situaciji kada se oslanja na kratkoročnu ili dugoročnu memoriju?

33. Za adaptaciju na mrak potrebno je _____ za štapiće i _____ za čepiće.

34. Do bolesti kretanja dovodi:

35. Ukoliko se pilot približava pisti koja je veća od njegove matične, kakva će biti njegova percepcije te piste ?

36. U procesu donošenja odluka u vazduhoplovstvu, koji je prvi korak u neutralisanju pogubnih stavova?

37. Krv prenosi _____ po celom telu i uklanja _____ iz tela uz razmenu koja se obavlja _____ u.

38. Frekvenca zvuka koju mlada osoba može da čuje iznosi:

39. Planirali ste da vodite nekoliko prijatelja na rekreativni let. Na dan letenja, meteorološki uslovi su prilično loši I duva jak vetar na pisti. Kao neko ko je kompetentan u proceni rizika, šta ćete odlučiti?

40. Veliko ubrzanje može stvoriti iluziju

41. Koji efekat ima zamagljenost na sposobnost uočavanja saobraćaja ili strukturu terena tokom noći?

42. Da bi se smanjila opasnost od sudara sa drugim avionom, koji može da bude na slepoj mrlji pilota i prilazi pod konstantnim relativnim uglom, pilot bi trebalo da:

43. Jačina zvuka se meri:

44. Koji system organa distribuira kiseonik u telu?

45. Šta najčešće dovodi do hiperventilacije?

46. Da bi se izbeglo propuštanje važnih koraka, uvek koristite:

47. Visok krvni pritisak može da se javi zbog?

48. Da li se savetuje upravljanje avionom pilotima koji su na nekoj terapiji?

49. Ako vam je eustahijeva tuba blokirana i ne možete da očistite uši, trebalo bi da:

50. Jedan od načina za povećanje efektivnosti noćnog vida je:

51. Spremate se za trening let sa instruktorom i ne možete da nađete listu za proveru. Trebalo bi da:

52. Piloti sa izuzetnom prekomernom težinom su skloniji jednom od sledećih stanja ?

53. Od ponuđenih opcija izaberite tačan redosled različitih faza procesa rezonovanja:

54. Koja od sledećih karakteristika ili stavova pilota je opasna tokom leta ?

55. Konstantno pridržavanje odobrene liste provere je znak:

56. Ugljen monoksid u kabini aviona je:

57. Šta se javlja pri penjanju na visinu iznad 18 000 ft u avionu bez pritiska vazduha i bez dopunskog kiseonika ?

58. Pogrešna percepcija koju karakteriše iskrivljenost realnog čulnog stimulusa poznata je kao:

59. U poređenju sa nepušačima, pušači mogu da osete uticaj hipoksije na:

60. Dalekovidost je prouzrokovana _____ očnom jabučicom i tretira se_____,
Dok je kratkovidost prouzrokovana _____ očnom jabučicom i tretira se _____

61. Najčešći simptom ili simptomi hipoksije mogu da budu:

62. Pogubni stavovi se javljaju kod svih pilota u određenoj meri i u nekim momentima. Koji od sledećih navedenih su takvi stavovi:

63. Kod pilota, dugi letovi tokom visokih letnjih temperatura povećavaju mogućnost za nastanak dehidriranosti obzirom da:

64. Ako kao neiskusan pilot, letite sa nekim ko ima veliko iskustvo I uočite da radi nešto što smatrate opasnim, trebalo bi da:

65. Vestibularni aparat detektuje _____ ubrzanje:

66. Koliko vremena je otprilike potrebno da iz krvotoka iščezne jedna jedinica alkohola?

67. U sledeću rečenicu upišite najtačniji par vrednosti iz ponuđenih odgovora:
Maksimalni preporučeni nivoi konzumiranja alkohola sedmično su _____ za muškarce i _____ za žene. (1 jedinica = 10 ml alkoholnog pića)

68. Koja izjava je tačna kada je u pitanju prisustvo alkohola u ljudskom telu?

69. Šta od navedenog dovodi do gubitka svesti?

70. Koji organ kontroliše sve ostale telesne funkcije?

71. Najčešći simptom ili simptomi hipoksije mogu biti:

72. Od čega će zavisiti uzrok gubitka sluha zbog buke ?

73. Nakon opšte anestezije, pilot ne bi trebalo da leti najmanje:

74. U okviru ISA ( International Standard Atmosphere) povećanjem visine u troposferi, gustina vazduha se:

75. U okviru ISA, sa povećanjem visine u Troposferi, pritisak se:

76. Najefikasnija tehnika otkrivanja drugog aviona tokom noći je:

77. Najbolji metod u traženju nekog drugog saobraćaja noću je

78. Šta pomaže u situaciji kada pilot ima poguban stav „ protiv autoriteta“ ?

79. Šta pomaže u situaciji kada pilot ima poguban stav „neranjivosti“ ?

80. Sposobnost akomodacije oka:

81. Šta su stres faktori ili stresori?

82. U koji situacijama se kod pilota javljaju “ leans” ( oblik prostorne dezorijentacije pri uglovnom skretanju)?

83. Brzo ili veoma duboko disanje tokom korišćenja kiseonika može dovesti do stanja koje se zove:

84. Moždane ćelije, usled nedostatka kiseonika, počinju da odumiru za:

85. Ukoliko bi nakon ronjenja, koje je zahtevalo kontrolisani izlazak na površinu, osoba trebalo da leti na visini do 2400m( 8000 ft), preporučeno vreme koje bi trebalo da prođe pre tog leta je bar:

86. U poređenju sa vizuelnim stimulansima, slušni stimulansi ( zvukovi):

87. Ako avion ubrzava, šta otoliti indikuju mozgu?

88. Koliko dugo ne bi trebalo da leti pilot nakon dobijenog lokalnog anestetika?

89. Imate prehladu, nos i sinusi su zapušeni i na rasporedu ste za letenje. Trebalo bi:

90. Za pilota aviona, koji je na kursu sudara sa brzim avionom iz suprotnog pravca, slika aviona koji se približava će početi da se uvećava na sledeći način:

91. U kojem delu oka je vizuelna oštrina najveća?

92. Za vreme leta, promene spoljašnjeg vazdušnog pritiska mogu da dovedu do stanja da se vazduh koji je zarobljen u telesnim šupljinama širi i skuplja. Ovo se zove barotraumas uha i najčešće deluje na:

93. Opasnost od prostorne dezorijentacije tokom leta u pri slaboj vidljivosti može se redukovati:

94. Dobri brifing sastanci su veoma važni. Šta može da bude rezultat lošeg brifinga ?

95. Na nekoj nadmorskoj visini, pritisak kiseonika u atmosferi je:

96. Noću je lakše da se fokusirate na objekat ukoliko:

97. U avionima u kojima vazduh nije pod pritiskom, na velikim visinama količina kiseonika koja prolazi iz plućanih alveola u krv je:

98. Na nadmorskoj visini, zapreminska proporcija kiseonika u atmosferi je:

99. Najčešći faktor koji utiče na većinu nesreća koje je mogu sprečiti:

100. Koji od sledećih načina pomaže da se izbegne stres u kabini pilota ?

101. Šta se preporučuje u cilju sprečavanja ili prevazilaženja prostorne dezorijentacije:

102. Pre nego što se započne svaki manevar, svaki pilot bi trebalo da:

103. Pravilan proces od tri koraka u prenosu kontrole u letenju među pilotima uključuje sledeće reči: (a)Tvoje komande, (b) Moje komande, i (c) ______

104. Koliko jedinica sadržaja ima kratkoročna memorija i koliko dugo ih čuva?

105. Najbolje vreme da pilot putnicima da informaciju o proceduri u slučaju opasnosti je:

106. Pilot bi trebalo da prevaziđe simptome ili da izbegne kasnija javljanja hiperventilacije ?

107. Šta pomaže u situaciji kada pilot ima poguban impulsivan stav?

108. Iako nije obavezan, dopunski kiseonik se preporučuje kada se leti noću na visinama iznad:

109. U okviru ISA,sa povećanjem visine u Troposferi temperatura se:

110. Poveli ste prijatelja na let i nalazite se na visini od 6000ft. Vaš putnik počinje da oseća vrtoglavicu, osećaj bockanja u koži, ima poremećaj vida i na kraju gubi svest. Vaš putnik verovatno ima:

111. Količinu svetlosti koja ulazi u oko kontroliše:

112. Gde se nalazi slepa mrlja?

113. U prikazu koje vrste podataka analogni displej je bolji od digitalnog?

114. Stanje u kojem telo nema dovoljno kiseonika da bi normalno funkcionisalo zove se:

115. Ukoliko je neophodan savet u vezi sa mogućim letenjem tokom bolesti, pilot bi trebalo da kontaktira.

116. Šta uvek negativno utiče na sposobnost za letenje?

117. Velike koncentracije ugljen monoksida u ljudskom telu dovode do:

118. U sledeću rečenicu upišite najtačniji par odgovora od ponuđenih opcija.
Hemoglobin u eritrocitima se brže vezuje za _____ nego za _____.

119. Hipoksija je rezultat:

120. Efekti hipoksije se povećavaju:

121. Piloti je skloniji prostornoj dezorijentaciji ukoliko se:

122. U kojem delu srca kontrakcijama nastaje puls?

123. Koji deo oka je zadužen za periferni vid I osetljiv na niske nivoe svetlosti ?

124. Kao kapetan aviona, trebalo bi da pokažete dobre veštine u vođstvu. Koja od ponuđenih nije takva veština?

125. Akomodacija je sposobnost sočiva da fokusira svetlosne zrake sa bliskog objekta na foveu: Akomodaciju kontrolišu:

126. Koja izjava u vezi sa hipoksijom je tačna?

127. Visinomer sa tri skazaljke koristi se u mnogim avionima lake avijacije
a. Lako se dešava da se pogrešno očitava
b. Retko se pogrešno očitava
c. Tačan i pouzdan .
d. Nije baš pouzdan i tačan

128. U okviru ISA atmosferski pritisak iznosi:

129. Koje pripreme su potrebne pilotu da bi adaptirao oči na noćno letenje?

130. Dalekovidost i kratkovidost su obično prouzrokovane:

131. Najznačajniji faktor koji doprinosi početku bolesti kretanja je:

132. Koji od sledećih organa učestvuje u snabdevanju najpouzdanijeg izvora senzornih informacija?

133. “Greška “ je generički termin koji opisuje sve situacije kada serije mentalnih ili fizičkih aktivnosti ne dovedu do planiranih rezultata.“Greške“:

134. Iluziju da je avion na većoj visini nego što zaista jeste stvara:

135. Stanje prolazne konfuzije koje nastaje kada različiti čulni organi šalju pogrešne informacije mozgu zove se:

136. Najbolja prevencija u slučaju da neko ima simptome stroboskopskog efekta je:

137. Koji gas, ( telo ga apsorbuje tokom normalnog disanja), igra važnu ulogu u dekompresionoj bolesti?

138. Ako pilot ima prostornu dezorijentaciju tokom leta gde su smanjeni vidni uslovi, najbolji način prevazilaženja ovog stanja je:

139. Koja rečenica definiše hipoksiju:

140. Miopija praznog prostora je stanje u kojem se oko prirodno fokusira na distanci od otprilike:

141. U ISA, povećanjem visine u Stratosferi, temperatura:

142. Hiperventilacija nastaje zbog:

143. Adaptacija na mrak se oštećuje izlaganjem:

144. Pravilna tehnika osmatranja vazdušnog prostora levo i desno od nosa aviona je:?

145. Da bi video jasnu sliku dolazećeg aviona koji je zapažen okom, pilot bi trebalo da:

146. Osoba ne može biti član posade aviona civilnog saobraćaja ukoliko je konzumirala alkohol

147. Dva pilota sede za komandama i oba su kvalifikovana za tip. Na početku leta dolazi do otkaza motora. Ko preuzima kontrolu nad avionom?

148. Na šta bi pilot prvo trebalo da se osloni ukoliko postane dezorijentisan u Vizuelnim meteorološkim uslovima?

149. Da li će prethodno iskustvo uticati na pilota u donošenju odluka ?

150. Slepilo za boje ili preciznije rečeno poremećaj kolornog vida je prouzrokovan:

Your score is

0%