Meteorologija

/150
0

Meteorologija

Direktorat civilnog vazduhoplovstva
Republike Srbije

ispit u .PDF-u

1. Na koji način se vrši identifikacija trenutnog izveštaja prilikom ATIS emisije ?

2. Kod : "BECMG FM 1100 -RASH" u METAR izveštaju predstavlja :

3. Koji od ponuđenih odgovora predstavalja ispravno dešifrovan METAR izveštaj: METAR EGKL 130350Z 32005KT 0400N DZ BCFG VV002

4. Gde može da postoji smicanje vetra?

5. Turbulencija, smicanje vetra, zaleđivanje, slabe i jake padavine asociraju na pojavu kumulonimbusa.
Koje od sledećih tvrđenja je tačno?

6. Nagomilavanje leda na induktivnom sistemu klipnog motora je prouzrokovano:

7. Avion leti sa aerodroma A ( QNH 1020 mb) , prema aerodromu B (QNH=999mb).Aerodrom “A” se nalazi 800 ft ispod srednjeg nivoa mora dok je aerodrom “B” 500 ft iznad srednjeg nivoa mora. Ukoliko vrednost na barometarskoj skali visinomera nije resetovana od trenutka poletanja(tj. QNH 1020 mb), visinomer će pokazivati na sletanju: (pretpostaviti 1mb=30ft)

8. Koja je bila temperatura na aerodromu u času osmatranja vremena:
METAR LSZH 131630Z 24008KT 0600 R16/1000U FG DZ FEW003 SCT010 OVC020 17/16 Q1018 BECMG TL1700 0800 BECMG AT1800 9999=

9. Vetrovi koji duvaju oko oblasti anticiklona (sistem visokog pritiska) na nižim nivoima u Severnoj Hemisferi prikazani su na kartama niskog vazdušnog pritiska sa smerom duvanja:

10. Koji od navedenih odgovora predstavlja ispravno dešifrovanu TAF prognozu: LYBE 161100Z 1612/1712 VRB08KT9999 SCT025?

11. Koji od navedenih uslova su najpogodniji za formiranje radiacione magle?

12. BECMG 1621/1701 BKN030 u TAF prognozi znači :

13. Pilot vazduhoplova približava se planini leteći niz vetar,nekoliko stotina stopa (fita) iznad nivoa grebena,osmatrajući sočivaste oblake. Na koje uslove pilot može naići prilikom nastavka leta?

14. Šta predstavlja simbol sa dijagrama na prognostičkim kartama?

(Pogledajte sliku PPL Meteo-4)

15. Svaki fizički proces koji dovodi do promene vremenskih prilika je praćen, ili je rezultat

16. Atmosferski Pritisak

17. Letite iznad nivoa hladnog vazduha, a tačno iznad vas je topli front. Ukoliko pada kiša , kakvu vrstu zaleđivanja možete očekivati?

18. Uređaj koji služi za merenje vlažnosti vazduha naziva se:

19. Kakvo se vreme predviđa na aerodromu posle 12:00 UTC:
TAF LYBE 160500Z 1606/1706 13010KT 9000 BKN020 BECMG 1606/1608 SCT015CB BKN020 TEMPO 1608/1612 17012G22KT 1000 TSRA SCT010CB BKN020 FM12 15006KT 9999 BKN020 BKN100=

20. Ako je data temperatura +21°C i tačka rose +7°C, aproksimativno na kojoj će visini biti baza oblaka kumulusa?

21. Oblici prozirnog - glatkog leda su rezultat:

22. Greben kao sistem raspodele vazdušnog pritiska se odnosi na:

23. Prognozirana temperature od 5°C na nadmorskoj visini od 2000 ft na osnovu ICAO ISA može se
predstaviti kao:

24. Kolika je bila baza oblaka na aerodromu u času osmatranja vremena:
METAR LSZH 131630Z 24008KT 0600 R16/1000U FG DZ FEW003 SCT010 OVC020 17/16 Q1018 BECMG TL1700 0800 FG BECMG AT1800 9999 NSW=

25. Rizične situacije faze zrelosti ćelije grmljavinske nepogode uključuju munje, turbulenciju i:

26. Povratan proces promene stanja iz čvrstog u stanje vodene pare i naziva se:

27. Šta će se dogoditi sa pravcem vetra na površini zemlje nakon prolaza toplog fronta?

28. Ravan pritiska koji odgovara najnižem prognoziranom pritisku na MSL je:

29. Za razvoj kumulonimbusa, neophodno je da postoji?

30. VOLMET emisije se obnavljaju?

31. Koju uslovi mora da postoje da bi došlo da razvoja oluje sa grmljavinom:

32. Iz kojeg tipa oblaka najčešće pada grad?

33. Pod uslovom da minimalna sektorska visina nije ustanovljena, CAVKOK grupa u TAF prognozi ili METAR izveštaju znači da je:

34. Nestabilan vazduh je prisiljen da se podiže sa jedne strane planine. Kakvo vreme se može očekivati na obroncima planine koje su izložene vetru?

35. Iznad unutrašnjosti aerodroma objavljeno je postojanje radiacione magle tokom jutra. Kako se brzina vetra povećava do 10 kt može se očekivati:

36. Kada je barometarska skala altimetra (visinomera) podešena na ravan pritiska QFE, altimetar pokazuje

37. Na kojem rastojanju ispred tipičnog toplog fronta se može naići na pojavu padavina?

38. Ukoliko je u blizini aerodroma na koji želite da sletite grmljavinska nepogoda. Koju atmosfersku pojavu možete očekivati prilikom procedure prilaza za sletanje

39. Kakvi vremenski uslovi bi trebali da budu ispod sloja u kojem je nizak nivo temperaturne inverzije

40. Na osnovu dijagrama odrediti na visini od 5000ft brzinu vetra za tačku u preseku 50°N 0°EM:


(Pogledajte sliku PPL Meteo-2)

41. Jedan ili više obojenih prstenova oko sunca ili meseca mogu nagovestiti prisustvo kojeg tipa oblaka?

42. Oblast sa malim gradijentom pritiska između dva centra niskog ili visokog vazdušnog pritiska naziva se:

43. Koliki je period važenja WAFC karte značajnog vremena?

44. Vazduhoplov leti u blizini nizbrdice, koja se prostire u pravcu sever-jug, preko koje vetar duva u pravcu zapad –istok. Koja od navedenih situacija može dovesti vazduhoplov u polje opasnih nisponskih strujanja?

45. Kada letimo ka polju niskog vazdušnog pritiska(Ciklonu) na konstantnoj indiciranoj visini, stvarna visina će biti:

46. Kakav vetar označava znak na meteorološkoj karti:

(Pogledajte sliku PPL Meteo-15)

47. Koju fazu grmljavinske nepogode karakterišu samo uspona strujanja?

48. Data je atmosferska situacija gde je vlažnost 60% i ELR je manji od DALR, ukoliko je vazduh prisiljen na podizanje biće:

49. U dole navedenom METAR izveštaju izostavljena je visina baze sloja oblaka. Na kojoj visini možemo očekivati bazu sloja oblaka ukoliko postoji kumulus tip oblaka 28005KT9999 SCT??? 12/05 Q1020 NOSIG

50. Koji od navedenih procesa može prouzrokovati zasićenost vazduha?

51. Prognoza za oblast AIRMET se izdaje _________ period važenja je _________ a poželjno je da period važenja ne bude duži od __________

52. Nizak nivo maglovitog sloja značajno smanjuje horizontalnu vidljivost prilikom letenja na visini od 2000 ft. Da bi povećali horizontalnu vidljivost neophodno je da?

53. Najčešći tip zemaljske ili prizemne temperaturne inverzije je proizvod

54. Dnevna varijacija temperature je:

55. Uopšteno, sa povećanjem visine :

56. Koji vremenski fenomen je posledica temperaturne inverzije?

57. U kojim uslovima , led na strukturi vazduhoplova najčešće ima najveću stopu nagomilavanja

58. EGTT SIGMET SST 01 VALID 310730/311130 EGRR LONDON FIR ISOL CB FCST TOPS FL370 SST ROUTES W OF W00400 STNR NC =
Šta predstavlja šifra "SST" u gore navedenoj SIGMET prognozi?

59. Šta je od sledećih tvrđenja tačno u vezi najnižeg nivoa smicanja vetra

60. Ukupna količina vodene pare koju vazduh može održati zavisi od :

61. Šta je ATIS?

62. Šta je glavni razlog činjenice da voda može da ostane u tečnom stanju pri temperaturi koja je manja od 0°C?

63. Koje padavine su bile na aerodromu u času osmatranja vremena:
METAR LSZH 131630Z 24008KT 0600 R16/1000U FG DZ FSW003 SCT010 OVC020 17/16 Q1018 BECMG TL1700 0800 FG BECMG AT 1800 9999 NSW =

64. Šta predstavljaju blisko postavljene izobare?

65. Koliko je iznosio vazdušni pritisak na aerodromu u času osmatranja vremena:
METAR LSZH 131630Z 24008KT 0600 R16/1000U FG DZ FEW003 SCT010 OVC020 17/16 Q1018 BECMG TL1700 0800 BECMG AT1800 9999=

66. Na osnovu dijagrama, odrediti pojavu koja je identifikovana sa slovom J u tački 60°N 12°W?


(Pogledajte sliku PPL Meteo-10)

67. Dolina kao sistem raspodele pritiska povezana je sa pojavom na površini zemlje :

68. Koje su karakteristike nestabilne vazdušne mase ?

69. Koji od sledećih uslova najverovatnije prouzrokuje grmljavinske nepogode ?

70. Sunce daje _______ količinu energije talasima _________ talasnih dužina. Zemlja daje relativno _____ količinu energije talasima relativno_______ talasnih dužina

71. Vazduh je stabilan kada:

72. Da bi se minimiziralo zauzetost VHF frekvencije, ATIS emisije mogu se obaviti na govornoj frekvenciji kojeg navigacionog sredstva?

73. Gustina na površini zemlje je mala kada je:

74. Koja je zastupljenost gasova u atmosferi?

75. Oblačno je, primećeno je da je granularni tip leda prikupljen i isturen ispred napadne ivice aeroprofila.
To je najverovatnije jedan od sledećih tipova leda:

76. Letite na konstantnoj indiciranoj visini u odnosu na QNH podešenim na vrednost od 1015 mb na barometarskoj skali i primećujete da spoljna temperature vazduha konstantno opada. Šta će se dešava sa vašom stvarnom visinom?

77. Šta proračunavamo pomoću sledeće formule: (razlika između temperature i tačke rose) x 123 =.....?

78. Na osnovu dijagrama odrediti zonu koju navedena TAF prognoza opisuje\

(Pogledajte sliku PPL Meteo-5)

1322 35020KT9999 SCT030 SCT090 TEMPO 1322 8000 SHRA BKN015 PROB30 TEMPO 1522 5000 +RASH SCT008 BKN009CB=

79. Koju fazu grmljavinske nepogode karakterišu pretežno nispona strujanja

80. Približno koliko iznosi temperatura tačke rose na nivou aerodroma, ako je temperatura 20°C, a baza kumulusnih oblaka 1.100 metara iznad aerodroma:

81. U toku procesa kondenzacije , povećana temperatura je rezultat ________ količine ________ toplote

82. Koja je očekivana visina baze kumulusa iznad aerodroma , ako je trenutna temperatura tačke rose vazduha pri zemlji 5°C, a prognozirana dnevna maksimalna temperatura je 25°C:

83. Pod kojim uslovima će gustina vazduha na bilo kom mestu biti najmanja :

84. Kada je bio izdat sledeći METAR izveštaj:
METAR LSZH 131630Z 24008KT 0666 R16/1000U FG DZ FE003 SCT010 OVC020 17/16 Q1018 BECMG TL1700 0800 FG BECMG AT 1800 9999 NSW=

85. Na osnovu dijagrama odrediti na visini od 2000f t brzinu vetra i temperaturu za tačku u preseku 50°N 0° E/W

(Pogledajte sliku PPL Meteo-1)

86. Rizične situacije po vazduhoplov koje su prouzrokovane pojavom kumulonimbusa ili grmljavinskim nepogodama mogu se očekivati:

87. Šta predstavlja simbol sa dijagrama na prognostičkim kartama?

(Pogledajte sliku PPL Meteo-6)

88. U poređenju sa ISA uslovima , kakav uticaj ima topli vazduh na rastojanje prikazano kao promena
pritiska za 1 hpa ( barometarska visinska stepenica)

89. Metod po kom energija se transformiše iz jednog oblika u drugi sa kojim je u kontaktu naziva se:

90. Prizemni vetrovi na severnoj hemisferi koji duvaju u blizini depresije predstavljeni su na vremenskim kartama u :

91. Kada se prognozira jak vetar u AIRMET prognozi?

92. Inverzija je kada se :

93. Dnevna varijacija temperature na površini zemlje će :

94. Padavina koju prouzrokuje stratus je

95. Sloj atmosfere je najbliži zemlji u kojem nastaje najveći deo meteoroloških pojava?

96. Kada letite iznad Evrope imate pojavu konstantnog zanošenja udesno na konstantnoj indiciranoj visini.
Ukoliko podatak na barometarskoj skali visinomera nije podešen, doći će do sledeće situacije:

97. LFFF SIGMET SST 1 VALID 310600/311100 LFPW- UIR FRANCE MOD TURB FCST BLW FL420 W of 04W MOV E 30KT NC =
Koja od opasnosti je prognozirana u gore navedenoj SIGMET poruci

98. Na osnovu karte značajnog vremena (male visine) , primećujemo sistem pritiska 50 stepeni severno, 1 stepen istočno, označen sa slovom “L”, strelicom i brojevima “20” i “988”. Šta predstavlja ovako definisan sistem pritiska?

 

(Pogledajte sliku PPL Meteo-14)

99. Tokom zimskih meseci, nastajanje kojih od navedenih vremenskih prilika je karakteristično za
postojanje anticiklona

100. Kako se naziva instrument koji obezbeđuje merenje,kontinuirani zapis i čitanje podataka atmosferskog
pritiska?

101. Tokom vedre noći, temperatura na površini zemlje će ________ Relativna Vlažnost će se _________ a tačka rose će _______

102. Sa kojom pojavom je uslovljeno formiranje advektivne magle?

103. Kolika je temperatura vazduha na visini 7000 ft, ako je temperatura vazduha na nadmorskoj visini 1.500 ft 15°C i ako pretpostavimo da važi vertikalni termički gradijent ISA (ICAO):

104. Koriolisova sila na Severnoj hemisferi će prouzrokovati kretanje vazduha koji naizgled skreće:

105. VOLMET emisije su?

106. Definicija gustine je :

107. Na osnovu ponuđenih odgovora izaberite Niske, Srednje i Visoke oblake po rastućem nizu

108. Tokom _____ ćelije grmljavinske nepogode, oblak sadrži_______.

109. Približno koliko iznosi baza kumulusa iznad zemlje, ako je temperatura pri zemlji 27°C, a tačka rose 15°C:

110. Kada se mogu očekivati opasnost za vazduhoplov uslovljena pojavom smicanja vetra

111. Koji tip oblaka je najčešće povezan za prolaskom toplog fronta?

112. U kojem sloju atmosfere se nalazi najveća količina vodene pare?

113. Zašto se zamrzavanje smatra opasnim po let vazduhoplova

114. Šta će se desiti ukoliko vazduhoplov leti nisko blizu planinske oblasti na kojoj duva veoma jak vetar:
I. Jaka turbulencija ispod ili iznad zone rotora
II. Nisponska strujanja koja mogu premašiti stopu penjanja vazduhoplova
III. Rizik od zaleđivanja biće veći od normalnog prilikom leta kroz oblake iznad planinskog venca
IV. Lentikularne oblake

115. Koja je aproksimativna brzina toplog fronta?

116. Temperatura mokrog termometra bi trebalo da bude manja od temperature suvog termometra:

117. Koju od sledećih meteoroloških vremenskih METAR izveštaja možemo, u skladu sa propisima, skratiti sa izrazom CAVOK (minimalna sektorska visina je 000 ft):
I) 34004KT 7000 MIFG SCT260 09/08 Q1019 NOSIG=
II) 27019G37KT 9999 BKN050 18/14 Q1016 NOSIG=
III) 0000KT 0100 FG VV001 11/11 Q1025 BECMG 0500=
IV) 26012KT 8000 -SHRA BKN025TCU 16/12 Q1018 NOSIG=

118. Koje od navedenih tvrđenja najbliže opisuje COL?

119. Prilikom dobijanja informacija o ulasku u školski krug pre započinjana procedure prilaza na aerodrom sletanja,pilot ultralakog aviona upozoren je na nizak nivo smicanja vetra. Šta treba pilot da uradi?

120. Koji od navedenih frontalnih sistema najčešće prouzrokuje grmljavinske nepogode

121. Grmljavinska nepogoda dostiže najveći intenzitet tokom

122. ATIS emisije se obnavljaju

123. Proces promene stanja iz gasovitog u tečno stanje poznat je kao:

124. Upotreba sufiksa “nimbus” ili prefiksa “nimbo” se odnosi na ?

125. Oblačnost će smanjiti dnevnu varijaciju temperature na površini zemlje zbog:

126. Objavljen vetar na nivou 2000 ft iznad aerodroma je 330/15kt. Koristeći pravilo desnog palca , koja je očekivana vrednost vetra na površini zemlje?

127. U uslovima planinskog talasa, na najizraženiju turbulenciju se najverovatnije se može naići prilikom letenja:

128. Vremenska prognoza za oblast AIRMET predstavlja prognozu vremena do?

129. Na kojem frekventnom opsegu se obično emituje ATIS ?

130. Padavine u obliku pljuskova, padaju iz oblaka tipa:

131. Kada se TREND nalazi na kraju METAR izveštaja ,on zapravo predstavlja vremensku prognozu koja je validna za:

132. Kolika je gustina vazduha na nivou mora prema međunarodnoj standardnoj atmosferi (ISA uslovi)?

133. Šta predstavlja oznaka "CB" na WAFC vremenskim kartama značajnog vremena?

134. VOLMET emisije se definišu kao :

135. Grupa vidljivosti R20/0050 u METAR izveštaju znači:

136. Koje od sledećih tvrđenja karakteriše nestabilni vazduh?

137. Kakve bi trebale da budu promene u vremenu prilikom prolaska karakterisitčnog toplotnog fronta:

138. Kolika je količina oblačnosti u nižem sloju oblaka nad aerodromom u času osmatranja vremena:
METARLSZH 131630Z 24008KT 0600 R16/1000U FG DZ FEW003 SCT010 OVC020 17/16 Q1018 NECMG TL1700 0800 FG BECMG AT1800 9999 NSW=

139. Ispod sloja tropopauze,vrednosti Međunarodne Standardne Atmosfere (ISA) po ICAO su:

140. Stvarna promena temperature poznata je kao:

141. Ukoliko je temperatura konstantna sa povećanjem visine, dobijamo:

142. Avion leti na konstantnoj indiciranoj visini od PSS A (QNH 1009mb) do PSS B (QNH 1019m. Šta će se desiti iznad PSS B ukoliko barometarska skala visinomera nije resetovana

143. Linija koja na meteorološkoj karti povezuje mesta koja imaju jednake vrednosti barometarskog pritiska
na istoj nadmorskoj visini naziva se:

144. Koja od ponuđenih kombinacija parametara vremena dovodi do pojave kumulo tipa oblaka, dobre vidljivosti, kišnih pljuskova i mogućnosti pojave ledenih kristala u oblacima ?

145. Visinomer će uvek pokazivati:

146. Temperaturna grupa 28/24 u METAR izveštaju predstavlja:

147. Pilot može očekivati zonu smicanja vetra pri temperaturnoj inverziji uvek kad je brzina vetra na visini od 2000ft do 4000 ft najmanje

148. Koje su karakteristike prolaza hladnog fronta?

149. Koje od navedenih tvrđenja je ispravno?

150. Kada možemo računati da ce se na aerodromu podići magla i da ce biti uslova za VFR letenje:
METAR LSZH 131630Z 24008KT 0600 R16/1000U FG DZ FEW003 SCT010 OVC020 17/16 Q1018 BECMG TL1700 0800 BECMG