Navigacija

/40
0

Navigacija

Direktorat civilnog vazduhoplovstva
Republike Srbije

ispit u .PDF-u

1. Svaka tačka na zemljinoj površini može se identifikovati vrednostima svoje geografske širine i dužine koje se izražavaju kao

2. U korišćenju GPS-a ’’waypoint’’ je

3. Definišite geografski koordinatni sistem

4. Linije dužine ili meridijani mere razdaljinu istočno i zapadno od

5. Kompasni pravac od 315° se takoñe može iskazati kao

6. Istočnu varijaciju treba oduzeti od stvarnog kursa a zapadnu varijaciju dodati da bi se odredio magnetni kurs

7. Koliko paralela ima na severnoj polulopti

8. Aerodromski simbol ® znači da aerodrom

9. Navigacioni metod pri kome se izračunava vreme i razdaljina kontrolnih tačaka se naziva

10. Koje stranice čine trougao vetra

11. Na slici br.2 je mapa na kojoj su pojedini znaci obeleženi brojevima. Gledajući u kartu izaberite tačan odgovor.

12. Jedan santimetar na karti razmere 1:500.000 predstavlja zemaljsku razdaljinu od

13. Koliko meridijana ima koordinatni sistem

14. Oznaka UTC za časovno vreme je isto što i

15. Navigaciona procedura pri kojoj se koristi mapa ili karta da bi se utvrdila pozicija aviona u odnosu na zemlju se naziva

16. Šta znače skraćenice ETA, XTE, GS.

17. Konturne linije na karti povezuju tačke sa istom

18. Koju vrstu navigacije koriste jedriličari?

19. Na slici br.3 u prilogu slovom A je označena

20. Koji je minimalni broj satelita sa kojih GPS mora primati signal da bi radio.

21. Ako jedrilica preleti 100 km za 50 minuta, kolika joj je prosečna brzina

22. Koliko je vremena potrebno za prelet od 120 kilometara ako je prosečna brzina 70 km/h

23. Na slici br.4 u prilogu sa slovom α označen je ugao koji se naziva

24. Na slici br.1 su obeležene karakteristične tačke i krugove na zemljinoj površini.

25. Na slici br.4 u prilogu oznaka ‘’WP Jarak’’ znači

26. Kurs jedrilice je

27. Na koji način GPS prepoznaje geografske koordinate na kojima se nalazi

28. Ugaona razlika izmeñu pravca stvarnog severa i magnetskog severa se naziva

29. Razlika izmeñu magnetskog pravca i njegove recipročne vrednosti je

30. Da li postoji razlika izmeñu sledećih geografskih paralela A = 45° 22’ 30’’ i B = 45° i 22,50’

31. Koliko kilometara ima nautička milja

32. Šta sačinjava početak geografskog koordinatnog sistema.

33. Na slici br.2 je mapa na kojoj su pojedini znaci obeleženi brojevima. Gledajući u kartu izaberite tačan odgovor.

34. Udaljenost na kojoj tačka leži severno ili južno od polutara se izražava u stepenima

35. Ako avion treba da leti u stvarnom kursu od 270° a postoji magnetska varijacija od 8° E, u kom magnetskom kursu on treba da leti

36. Šta znači skraćenica GPS

37. Na slici br.4 u prilogu sa slovom ß označen je ugao koji se naziva

38. Linije izogone na karti povezuju tačke sa istom

39. Navedite redom meñunarodne skraćenice za sledeće strane sveta: sever, jug, istok, severoistok, jugozapad, zapad, severozapad, jugoistok

40. Na slici br.2 je mapa na kojoj su pojedini znaci obeleženi brojevima. Gledajući u kartu izaberite tačan odgovor.