Navigacija

/40
0

Navigacija

Direktorat civilnog vazduhoplovstva
Republike Srbije

ispit u .PDF-u

1. Na slici br.4 u prilogu oznaka ‘’WP Jarak’’ znači

2. Linije izogone na karti povezuju tačke sa istom

3. Šta sačinjava početak geografskog koordinatnog sistema.

4. Na slici br.1 su obeležene karakteristične tačke i krugove na zemljinoj površini.

5. Na slici br.2 je mapa na kojoj su pojedini znaci obeleženi brojevima. Gledajući u kartu izaberite tačan odgovor.

6. Koliko kilometara ima nautička milja

7. Aerodromski simbol ® znači da aerodrom

8. Na slici br.4 u prilogu sa slovom α označen je ugao koji se naziva

9. Ako jedrilica preleti 100 km za 50 minuta, kolika joj je prosečna brzina

10. Navedite redom meñunarodne skraćenice za sledeće strane sveta: sever, jug, istok, severoistok, jugozapad, zapad, severozapad, jugoistok

11. Koju vrstu navigacije koriste jedriličari?

12. Kompasni pravac od 315° se takoñe može iskazati kao

13. Koje stranice čine trougao vetra

14. Šta znače skraćenice ETA, XTE, GS.

15. Na slici br.2 je mapa na kojoj su pojedini znaci obeleženi brojevima. Gledajući u kartu izaberite tačan odgovor.

16. Udaljenost na kojoj tačka leži severno ili južno od polutara se izražava u stepenima

17. Linije dužine ili meridijani mere razdaljinu istočno i zapadno od

18. Koliko meridijana ima koordinatni sistem

19. Na slici br.4 u prilogu sa slovom ß označen je ugao koji se naziva

20. Ako avion treba da leti u stvarnom kursu od 270° a postoji magnetska varijacija od 8° E, u kom magnetskom kursu on treba da leti

21. Kurs jedrilice je

22. Navigacioni metod pri kome se izračunava vreme i razdaljina kontrolnih tačaka se naziva

23. Na koji način GPS prepoznaje geografske koordinate na kojima se nalazi

24. Jedan santimetar na karti razmere 1:500.000 predstavlja zemaljsku razdaljinu od

25. Koliko paralela ima na severnoj polulopti

26. Šta znači skraćenica GPS

27. Na slici br.3 u prilogu slovom A je označena

28. Oznaka UTC za časovno vreme je isto što i

29. Koliko je vremena potrebno za prelet od 120 kilometara ako je prosečna brzina 70 km/h

30. Konturne linije na karti povezuju tačke sa istom

31. Definišite geografski koordinatni sistem

32. U korišćenju GPS-a ’’waypoint’’ je

33. Istočnu varijaciju treba oduzeti od stvarnog kursa a zapadnu varijaciju dodati da bi se odredio magnetni kurs

34. Svaka tačka na zemljinoj površini može se identifikovati vrednostima svoje geografske širine i dužine koje se izražavaju kao

35. Ugaona razlika izmeñu pravca stvarnog severa i magnetskog severa se naziva

36. Da li postoji razlika izmeñu sledećih geografskih paralela A = 45° 22’ 30’’ i B = 45° i 22,50’

37. Koji je minimalni broj satelita sa kojih GPS mora primati signal da bi radio.

38. Na slici br.2 je mapa na kojoj su pojedini znaci obeleženi brojevima. Gledajući u kartu izaberite tačan odgovor.

39. Razlika izmeñu magnetskog pravca i njegove recipročne vrednosti je

40. Navigaciona procedura pri kojoj se koristi mapa ili karta da bi se utvrdila pozicija aviona u odnosu na zemlju se naziva