Operativne Procedure

/102
0

Operativne Procedure

Direktorat civilnog vazduhoplovstva
Republike Srbije

ispit u .PDF-u

1. Kada doñe do nastanka hitnosti tokom šlepa na visini ispod 50 metara nad tlom, jedrilica treba da se otkači i

2. Prilikom prvog ulaska u stub jedrilica može da teži nagibu:

3. Za poletanje pomoću vitla se isključivo koristi radio veza, a signalizacija pomoću zastavica isključivo za završetak započetog leta u koliko radio veza otkaže.

4. Prepreke na prilaznoj putanji smanjuju raspoloživu dužinu staze za sletanje za deset puta visine najveće prepreke koju treba preleteti.

5. Kada komande nisu zabravljene pilotska palica treba da bude osigurana sa:

6. Imenujte stavke predpoletne ček liste koje su deo provere.

7. Trag jedrilice preko tla je njena:

8. U blizini prevoja sa strane niz vetar treba očekivati polje nisponog strujanja?

9. Jedrilica koja ima stvarnu brzinu kroz vazduh (true airspeed) od 85 km/č i čeoni vetar od 25 km/č imaće brzinu preko tla od :

10. Ako je najveće očitavanje variometra u stubu bilo 1,5 m/s, odluku da se napusti stub i nastavi sa preletom treba doneti kada očitavanje variometra padne na približno:

11. Odgovarajuće oblačenje je važno:

12. Kuka za vezivanje za šlep avionom je obično smeštena:

13. Plovidbenost jedrilice pre leta mora biti proverena od strane:

14. Koliko visine će jedrilica izgubiti za 22 kilometara preleta (po vremenu bez vetra) ako ima finesu (L/D ratio) 22:1?

15. Obično je bolje sleteti na polje sa niskom kulturom nego na zaorano polje?

16. Kada doñe do gubitka dizanja neposredno po započinjanju zaokreta u stubu to znači.

17. Trajanje boce za kiseonik sa povećanjem visine:

18. Najbolji postupak za slučaj da se dogodi ’’pumpanje’’ u toku vuče je da se pilotska palica povuče na sebe kako bi se pritisak prebacio na sajlu za vuču.

19. Kiseonički sistem sa stalnim protokom je odgovarajući za visine do oko:

20. Ako se izmeñu trećeg i četvrtog zaokreta izgubilo suviše visine tako da se ne može izvesti bezbedan prilaz aerodromu najbolji postupak je.

21. Vañenje iz kovita se postiže tako da se do kraja da suprotna noga i palica lagano od sebe u prednji položaj.

22. Otkačinjanje u šlepu treba da bude obavljeno iz ________ pozicije šlepa.

23. Prva stvar pri planiranju preleta je:

24. Najveća mogućnost da se nañe dizanje iznad mogućeg izvora dizanja na zemlji treba da bude uz vetar od izvora.

25. Oblasti pokrivene vegetacijom obično stvaraju više termalne aktivnosti nego gola polja.

26. Pravac u koji je jedrilica usmerena je njen:

27. Detaljnu pregled pred let treba uraditi svakog dana:

28. Na kojoj visini treba započeti ravnanje jedrilice?

29. Kada se u toku kovita pritisak na palicu u nazad popusti jedrilica može da pređe u:

30. Koje komande leta se moraju koristiti da bi se ušlo u pravilan, koordinirani zaokret.

31. Pri minimalnoj brzini može doći do gubitka brzine (stola) zbog:

32. Prilikom vežbanja kovita ulazak ne sme da bude na visini manjoj od:

33. Brzina jedrilice preko tla u toku sletanja sa leñnim vetrom u poreñenju sa normalnim sletanjem u korito vetra je obično:

34. Kako bi bio siguran da je padobran prepakovan u propisanom periodu, pilot treba da proveri:

35. Zanos ili ugao korekcije zbog vetra je ugao izmeñu:

36. Maska za kiseonik treba dobro da pripaja kako bi se sprečilo:

37. Najbolja brzina za kruženje u termičkom stubu je:

38. Izlazak iz gubitka brzine sa okretanjem se vrši na sledeći način.

39. Najbolja brzina za let izmeñu dva termička stuba, kada su uslovi slabi i nema čeonog vetra je:

40. Kada se jedrilica gura rukama, strukturno oštećenje krila je moguća ako se pritiska na:

41. Ozbiljno traženje terena za sletanje van aerodroma treba započeti kad god se visina smanji na:

42. Najbolje mesto za kuku za vuču kod poletanja pomoću vitla je

43. Koja je najbolja vrsta konopca za vuču koji se koristi za vitlo.

44. Prvi postupak u vañenju iz kovita je:

45. Kada se konopac za vuču mnogo opusti ili se čini da će se upetljati oko jedrilice, pilot jedrilice treba odmah da:

46. Pošto se prikolica parkira radi utovara ili istovara, točkovi treba da budu:

47. Predpoletni pregled jedrilice treba da počne sa proverom:

48. Prvi izbor za vanaerodromsko sletanje treba da bude:

49. Padobran treba da se podesi dok korisnik:

50. Koje su dve prednosti visokog položaja u šlepu:

51. Cilj preglednog zaokreta je da se:

52. Kada vazduhoplovni kiseonik za udisanje nije dostupan može se koristiti i bolnički kiseonik ili kiseonik za varioce?

53. Prvi korak u povratku iz prevelikog nagiba koji je doveo do spuštanja nosa jedrilice je:

54. Posle sletanja sa bočnim vetrom, održavanje pravca na zemlji se vrši pomoću:

55. Kada više od jedne jedrilice kruži u stubu, pravac kruženja odreñuje najviša jedrilica.

56. Najveća opasnost olabavljenog konopca za vuču je:

57. Najčešća dužina konopca koji se koristi za šlepanje je:

58. Osigurač na konopcu kod poletanja pomoću vitla nije obavezan?

59. Sistem koji automatski meša kiseonik i vazduh okolne atmosfere a propušta smešu samo prilikom udisaja naziva se:

60. Da bi se izvelo klizanje u pravcu leta jedno krilo se spusti, da se suprotno kormilo pravca i nos jedrilice se lako podigne u odnosu na normalan položaj.

61. Dok se traži stub preporučljivo je držati brzinu:

62. Cilj klizanja unapred je da se:

63. Osigurač na sajli mora da bude postavljen direktno na mehanizam za otkačinjanje.

64. U slučaju prizemljenja padobranom u udaljenom i nepristupačnom predelu najkorisnija deo opreme je:

65. Nisko otkačinjanje jedrilice u oblasti rotora treba da bude u pravcu uz vetar:

66. Najbolji način da se bude siguran da su komande dobro povezane je da se obavi:

67. Igle osigurači padobrana (špiljke) treba da budu na mestu, osigurane koncem i plombirane:

68. Odgovarajuća brzina leta prilikom prolaska kroz dizanje bez namere da se koristi stub je:

69. Ubrzo po ulasku u termički stub započet je zaokret i dizanje nastaje posle skretanja za 600 što ukazuje na:

70. Vozilo za tegljenje po zemlji nikada ne treba da vuče jedrilicu brzinom većom od brzine:

71. Pošto potvrdi otkačinjanje, pilot jedrilice treba da započne:

72. Kada se na konopcu za vuču koriste bezbednosni osigurači, na delu konopca prema avionu moraju imati _______ jačinu nego osigurači na delu konopca prema jedrilici.

73. Da se vertikalno kormilo zaštiti od uslova jakog vetra treba ga osigurati sa:

74. Ako bi avion izgubio snagu u toku zatrčavanja pred poletanje, šta treba da uradi pilot jedrilice:

75. Primarni uzrok labavosti konopca za vuču je:

76. Kada se klizanje u pravcu leta izvodi u vetar tokom sletanja, trag preko zemlje treba da bude.

77. Posmatrajući sliku u prilogu, obeležena mesta su:

(Slika br.1)

78. Dužina sajle sa osiguračem treba da bude od 150 do 300 cm.

79. Bočno kretanje jedrilice zbog efekta vetra se naziva?

80. Najmanja dužina konopca za tegljenje na zemlji je:

81. Dobro izračunat profil leta treba da omogući jedrilici da stigne iznad tačke polaska ili cilja na visini od najmanje:

82. Šta od navedenog ne ukazuje na mogući gubitak brzine?

83. Kiseoničke boce visokog pritiska se normalno pune do pritiska od :

84. Opšte je pravilo ispravnog postupanja ako se brzina kroz dizanje poveća a kroz propadanje smanji.

85. Koji deo opominje pilota kada kiseonik ne protiče?

86. Pilot može da utvrdi da li je zaokret koordiniran pomoću:

87. Smanjenje dizanja izmeñu 900 i 1800 zaokreta ukazuje na:

88. Pre sklapanja jedrilice sve rezervne osigurače i spojeve komandi treba očistiti rastvaračem i potom:

89. Na konopcu za vuču prepletanje (šplajsovanje) se koristi u cilju:

90. Bez obzira na indikacije termike, jedrilica treba da ostane u šlepu do minimum:

91. Tokom običnog blagog zaokreta u šlepu, nos jedrilice treba da bude u pravcu:

92. Najbolje što se može učiniti ako sistem za kiseonik otkaže ili se kiseonik iscrpi na velikoj visini je:

93. Kada u prilazu izgleda da se ciljna tačka pomera niz kabinu, visina prilaza je:

94. Kada su na jedrilici postavljene dve kuke za vuču one treba da:

95. U slučaju vanaerodromskog sletanja prva stvar po uspostavljanju dobrih odnosa sa vlasnikom polja treba da bude:

96. Brzina u vazduhu se kontroliše pomoću:

97. Zahtevi za priznavanjem visine i preleta moraju biti potvrñeni:

98. Kada se tegli niz vetar ili popreko na vetar koji je jak, sa oba kraja krila moraju biti čuvari plus treći član na:

99. Kada priručnik jedrilice ne sadrži ček listu za sklapanje i rasklapanje jedrilice pilot može smatrati da je ona:

100. Najbolje dizanje se obično nañe na strani koja se nalazi od kumulusa:

101. Koliko treba jedrilici da preleti 120 kilometara prosečnom brzinom od 90 kilometara na sat?

102. Kanapi, lanac i zemaljska lengeri koji se koriste za vezivanje treba da mogu da izdrže dva ili tri puta: