Opšte znanje o vazduhoplovu

/40
3

Opšte znanje o vazduhoplovu

Direktorat civilnog vazduhoplovstva
Republike Srbije

ispit u .PDF-u

1. Glavna ramenjača je

2. Kao konstruktivni materijali koriste se

3. Primarnoj grupi instrumenata na komandnoj tabli pripadaju instrumenti

4. Torziona kutija je

5. Instrument GPS (dži, pi, es) za pokazivanje podataka koristi

6. Sa koliko najmanje satelita GPS treba da pimi podatke da bi pokazao geografske koordinate

7. Instrument za beleženje pritiska koji se koristi da bi se dobio zapis o visinama na osnovu pritiska naziva se

8. Šta pokazuje instrument sa metalnom kuglicom na instrument tabli.

9. Posmatrajući sliku br.6 odredite na koju stranu zaokreta jedrilica klizi.

slika 6

10. Uloga repnih površina je da

11. Trup služi za:

12. Šta pokazuje komad vunice zalepljen na kabinu ispred pilota?

13. Stvarna brzina jedrilice kroz vazduh se naziva

14. Koje podatke može da pokaže GPS

15. Klasifikacija instrumenata po nameni

16. Trimer ima ulogu da

17. Instrument na jedrilici koji pokazuje brzinu penjanja ili spuštanja naziva se

18. U kom pravcu magnetski kompas pokazuje skretanje kada se u zaokret ulazi iz pravca severa?

19. Na slici br.5 je šematski prikazan instrument

slika 5

20. Klasifikacija instrumenata prema principu rada je zasnovana na

21. Okovi su elementi konstrukcije koji

22. Rebra su deo krila koja imaju zadatak da

23. Žiroskopski instrumenti poseduju mehanizam koji se naziva žiroskop i koji je

24. Na slici br.4 je prikazan instrument

slika 4

25. Prema tipu strukture, konstrukcije krila možemo da podelimo na sledeće vrste

26. Osnovni manometarski elementi instrumenata su

27. Posmatrajući sliku br.7 odredite na koju stranu zaokreta jedrilica klizi.

slika 7

28. Klasifikacija jedrilica se vrši prema njihovoj nameni na:

29. Kabina jedrilice je deo konstrukcije koji služi

30. Magnetski kompas se može koristiti da bi se pratio stvarni kurs samo ako su urañene
potrebne korekcije za magnetnu _______ i kompasnu _________ .

31. Aktuelna visina jedrilice iznad terena se naziva

32. Po tipu konstrukcije, trupove jedrilica delimo na

33. Sa koliko najmanje satelita GPS treba da primi podatke da bi pokazao visinu

34. Na slici br.2 je šematski prikazan instrument

slika 2

35. Torziona ramenjača ima ulogu da

36. Osobina kompasa da daje pogrešne indikacije kada je jedrilica u zaokretu je posledica
vertikalnog privlačenja koje se naziva

37. Klasifikacija instrumenata prema osnovnom mehanizmu su

38. Na slici br.3 je šematski prikazan instrument

slika 3

39. Srce pitostatičkog sistema je metalni meh koji se naziva

40. Na slici br.1 su označeni glavni konstrukcioni delovi krila i to:

slika 1

Your score is

0%