Opšte znanje o vazduhoplovu

/40
0

Opšte znanje o vazduhoplovu

Direktorat civilnog vazduhoplovstva
Republike Srbije

ispit u .PDF-u

1. Šta pokazuje instrument sa metalnom kuglicom na instrument tabli.

2. Prema tipu strukture, konstrukcije krila možemo da podelimo na sledeće vrste

3. Glavna ramenjača je

4. Sa koliko najmanje satelita GPS treba da primi podatke da bi pokazao visinu

5. Torziona kutija je

6. Stvarna brzina jedrilice kroz vazduh se naziva

7. Instrument na jedrilici koji pokazuje brzinu penjanja ili spuštanja naziva se

8. Srce pitostatičkog sistema je metalni meh koji se naziva

9. Koje podatke može da pokaže GPS

10. Na slici br.1 su označeni glavni konstrukcioni delovi krila i to:

slika 1

11. Osobina kompasa da daje pogrešne indikacije kada je jedrilica u zaokretu je posledica
vertikalnog privlačenja koje se naziva

12. Klasifikacija instrumenata prema osnovnom mehanizmu su

13. Kao konstruktivni materijali koriste se

14. Instrument GPS (dži, pi, es) za pokazivanje podataka koristi

15. Trup služi za:

16. Magnetski kompas se može koristiti da bi se pratio stvarni kurs samo ako su urañene
potrebne korekcije za magnetnu _______ i kompasnu _________ .

17. Klasifikacija instrumenata prema principu rada je zasnovana na

18. U kom pravcu magnetski kompas pokazuje skretanje kada se u zaokret ulazi iz pravca severa?

19. Na slici br.2 je šematski prikazan instrument

slika 2

20. Okovi su elementi konstrukcije koji

21. Instrument za beleženje pritiska koji se koristi da bi se dobio zapis o visinama na osnovu pritiska naziva se

22. Na slici br.5 je šematski prikazan instrument

slika 5

23. Primarnoj grupi instrumenata na komandnoj tabli pripadaju instrumenti

24. Torziona ramenjača ima ulogu da

25. Na slici br.3 je šematski prikazan instrument

slika 3

26. Osnovni manometarski elementi instrumenata su

27. Aktuelna visina jedrilice iznad terena se naziva

28. Klasifikacija instrumenata po nameni

29. Sa koliko najmanje satelita GPS treba da pimi podatke da bi pokazao geografske koordinate

30. Na slici br.4 je prikazan instrument

slika 4

31. Posmatrajući sliku br.7 odredite na koju stranu zaokreta jedrilica klizi.

slika 7

32. Klasifikacija jedrilica se vrši prema njihovoj nameni na:

33. Šta pokazuje komad vunice zalepljen na kabinu ispred pilota?

34. Posmatrajući sliku br.6 odredite na koju stranu zaokreta jedrilica klizi.

slika 6

35. Rebra su deo krila koja imaju zadatak da

36. Po tipu konstrukcije, trupove jedrilica delimo na

37. Kabina jedrilice je deo konstrukcije koji služi

38. Žiroskopski instrumenti poseduju mehanizam koji se naziva žiroskop i koji je

39. Trimer ima ulogu da

40. Uloga repnih površina je da

Your score is

0%