Performanse leta i planiranje

/30
1

Performanse leta i planiranje

Direktorat civilnog vazduhoplovstva
Republike Srbije

ispit u .PDF-u

1. Na osnovu tabele na slici br.1 zaključujemo da momenat pilota na prednjem sedištu iznosi

slika 1

2. Od čega zavisi vertikalna komponenta vetra na padini:

3. Odnos koficijenta uzgona i otpora se menja u funkciji brzine vetra

4. Brzina propadanja/penjanja se izražava u

5. Centriranje pomoću nagiba je:

6. Najveća brzina leta, pri kojoj se može dati nagli i potpun otklon komandi bez opasnosti da se prekorači granica opterećenja naziva se

7. Odnos opterećenja koje nosi krilo u odnosu na stvarnu masu jedrilice naziva se

8. Brzinomer na jedrilici radi tako što registruje razliku totalnog i statičkog pritiska vazduha i to preračunava.

9. Od čega zavisi brzina preskakanja stubova?

10. Na osnovu tablice na slici br.1 zaključujemo da momenat prazne jedrilice iznosi

11. Ako jedrilica leti konstantnom brzinom po instrumentu i za kratko vreme popne dve hiljade metara, njena stvarna brzina će biti

12. Usled čega nastaju talasi:

13. Jedrilica koja leti u vetar brzine 20 km/h stvarnom brzinom od 60 km/h imaće brzinu u odnosu na zemlju

14. Da bi let bio bezbedan šta je potrebno za jedrenje ispred fronta?

15. Zbog uzdužne upravljivosti jedrilice propisuju se

16. Na kom rastojanju je težište za ovu jedrilicu sa dva pilota

17. Položaj težišta na jedrilici meri u centimetrima od

18. Jedrenjem na padini se koristi:

19. Klasični visinomer u jedrilicama funkcioniše tako što meri

20. Za najveći dolet, sa odreñene visine (bez vetra), treba leteti brzinom

21. Kojom brzinom treba jedriti na padini:

22. Od čega zavisi brzina preleta?

23. Ako jedrilica leti minimalnom brzinom i poveća napadni ugao posledica će biti

24. Centriranje termičkih stubova je:

25. Jedrilica pada u kovit uvek pri istoj očitanoj brzini.

26. Masa x krak = ________________

27. Sa porastom temperature vazduha, gustina

28. Na osnovu tabele na slici br.1 zaključujemo da momenat pilota na zadnjem sedištu iznosi

slika 1

29. Iz prevučenog leta se izlazi:

30. Kojim nagibom treba jedriti na padini:

Your score is

0%