Performanse leta i planiranje

/30
1

Performanse leta i planiranje

Direktorat civilnog vazduhoplovstva
Republike Srbije

ispit u .PDF-u

1. Kojom brzinom treba jedriti na padini:

2. Zbog uzdužne upravljivosti jedrilice propisuju se

3. Na osnovu tabele na slici br.1 zaključujemo da momenat pilota na prednjem sedištu iznosi

slika 1

4. Jedrenjem na padini se koristi:

5. Ako jedrilica leti konstantnom brzinom po instrumentu i za kratko vreme popne dve hiljade metara, njena stvarna brzina će biti

6. Ako jedrilica leti minimalnom brzinom i poveća napadni ugao posledica će biti

7. Masa x krak = ________________

8. Jedrilica pada u kovit uvek pri istoj očitanoj brzini.

9. Na kom rastojanju je težište za ovu jedrilicu sa dva pilota

10. Iz prevučenog leta se izlazi:

11. Odnos koficijenta uzgona i otpora se menja u funkciji brzine vetra

12. Za najveći dolet, sa odreñene visine (bez vetra), treba leteti brzinom

13. Položaj težišta na jedrilici meri u centimetrima od

14. Od čega zavisi brzina preleta?

15. Na osnovu tabele na slici br.1 zaključujemo da momenat pilota na zadnjem sedištu iznosi

slika 1

16. Na osnovu tablice na slici br.1 zaključujemo da momenat prazne jedrilice iznosi

17. Da bi let bio bezbedan šta je potrebno za jedrenje ispred fronta?

18. Sa porastom temperature vazduha, gustina

19. Brzinomer na jedrilici radi tako što registruje razliku totalnog i statičkog pritiska vazduha i to preračunava.

20. Centriranje termičkih stubova je:

21. Centriranje pomoću nagiba je:

22. Klasični visinomer u jedrilicama funkcioniše tako što meri

23. Od čega zavisi vertikalna komponenta vetra na padini:

24. Najveća brzina leta, pri kojoj se može dati nagli i potpun otklon komandi bez opasnosti da se prekorači granica opterećenja naziva se

25. Kojim nagibom treba jedriti na padini:

26. Jedrilica koja leti u vetar brzine 20 km/h stvarnom brzinom od 60 km/h imaće brzinu u odnosu na zemlju

27. Odnos opterećenja koje nosi krilo u odnosu na stvarnu masu jedrilice naziva se

28. Brzina propadanja/penjanja se izražava u

29. Od čega zavisi brzina preskakanja stubova?

30. Usled čega nastaju talasi:

Your score is

0%