Teorija letenja

/47
0

Teorija letenja

Direktorat civilnog vazduhoplovstva
Republike Srbije

ispit u .PDF-u

1. Koji nagib jedrilice u zaokretu odgovara graničnoj vrednosti koeficijenta opterećenja?

2. Kojim slovom je obeležena slika br.6 na kojoj je tačno nacrtana brzina strujanja u graničnom sloju?

3. Koristeći tabelu na slici br.1 odredite koja od navedenih tvrdnji je u celini tačna.

4. Šta utiče na promenu koeficijenta interferentnog otpora?

5. Šta utiče na promenu koeficijenta otpora trenja?

6. U stacionarnom zaokretu jedrilice postoji ravnoteže sledećih vektora: težina, aerodinamička rezultanta, inerciona sila.

7. Stabilnost jedrilice je osobina da nakon poremećaja u putanji u leta nastoji da:

8. Na priloženoj slici br.7 obeleženi su slovima:

9. Na priloženoj slici br.10 je prikazana:

10. Dobra upravljivost jedrilice je osobina da mali otklon komandnih površina izaziva:

11. Šta utiče na promenu koeficijenta indukovanog otpora?

12. Na priloženoj slici br.9, crtežu označenom brojem 1, slovom K obeležen je:

13. Koristeći tabelu na slici br.1 odredite koja od navedenih tvrdnji je u celini tačna.

14. Koristeći tabelu na slici br.1 odredite koja od navedenih tvrdnji je u celini tačna.

15. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna:

16. Na priloženoj slici br.12 pomeranje desne nožne pedale unapred dovodi do:

17. Na slici br.5 u prilogu označeni su slovima:

18. Vitkost krila se obeležava i jednaka je: (Slika br.8 )

19. Na priloženoj slici br.9 označene su:

20. Koje oznake u formuli aerodinamičke sile uzgona nisu tačne? (Slika br 17)

21. Dovoñenjem jedrilice u zonu velikih napadnih uglova dolazi do:

22. Prema kojoj vrednosti koeficijenta opterećenja nmax se projektuju standardne jedrilice?

23. Koristeći Bernulijevu jednačinu, definisati promenu (porast / opadanje) parametra strujanja (p, v, S), u odnosu na geometriju cevi promenljivog preseka. Koristeći sliku br.3 izaberite koji odgovor je u potpunosti tačan.

24. Koristeći tabelu na slici br.1 odredite koja od navedenih tvrdnji je u celini tačna.

25. Zbog uzdužne upravljivosti jedrilice propisuju se:

26. Na priloženoj slici br.9, crtežu označenom brojem 2,:

27. Kojim slovom je na slici br.4 uz pitanje obeležena zona podpritiska u struji vazduha oko aeroprofila

28. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna:

29. Šta utiče na promenu koeficijenta otpora?

30. Koristeći tabelu na slici br.1 odredite koja od navedenih tvrdnji je u celini tačna.

31. U standardnoj atmosferi tri osnovna parametra se označavaju: Slika br. 19

32. Koji izraz za aerodinamičku silu otpora je tačan? (Slika br 16)

33. Koristeći Bernulijevu jednačinu, definisati promenu (porast / opadanje) parametara strujanja (p, v, S), u odnosu na geometriju cevi promenljivog preseka. Koristeći sliku br.3 izaberite koji odgovor je u potpunosti tačan.

34. Vrednosti gustine = 0,8 kg/m3; pritiska = 0,62 bar i temperature = -17,5 °C u standardnoj atmosferi odgovaraju visini od:

35. Jedrilica se nalazi u zaokretu. Kako će se promeniti koeficijent opterećenja ako se poveća bočni nagib?

36. Na priloženoj slici br.9, crtežu označenom brojem 2, slovom D označen je:

37. Koje oznake u formuli aerodinamičke sile otpora nisu tačne? (Slika br 18)

38. Na priloženoj slici br.11 pomeranje palice unapred dovodi do:

39. Na koji način se izlazi iz prevučenog leta:

40. Na priloženoj slici br.10 V1, V2, V3 i W1 označavaju u istom redosledu:

41. Koji izraz za aerodinamičku silu uzgona je tačan? (Slika br 15)

42. Na slici br.8 su prikazane osnovne komandne i aerodinamične površine jedrilice i označene bitne geometrijske veličine.

43. Na slici br.8 su prikazane osnovne komandne i aerodinamične površine jedrilice i označene bitne geometrijske veličine.

44. Posmatrajući sile koje deluju u zaokretu na priloženoj slici br.14, koja od navedenih vektorskih jednačina je tačna?

45. Na priloženoj slici br.13 tačka posmatranja je ispred jedrilice. Pomeranje palice u levo dovodi do:

46. Skoro vertikalno poniranje sa oborenim kljunom i obrtanjem oko uzdužne ose jedrilice je:

47. Vrednosti gustine = 1,14 kg/m3; pritiska = 0.95 bar i temperature = 8,5 °C u standardnoj atmosferi odgovaraju visini od: