Vazduhoplovni propisi

/150
0

Vazduhoplovni propisi

Direktorat civilnog vazduhoplovstva
Republike Srbije

ispit u .PDF-u

1. Pilot imalac PPL dozvole dobivši specijalno VFR odobrenje za ulazak u kontrolnu zonu (CTR), pre ulaska zaključuje da ne može da šalje niti da primaRT poruke, mora da:

2. Koja je međunarodna vazduhoplovna VHF frekvencija unevolji?

3. Kada se dva vazduhoplova približavaju jedan drugom čelo -u čelo i postoji opasnost od sudara, na koju stranu svaki od njih treba da skrene?

4. Kada imalac pilotske dozvole sazna da mora da se podvrgne operaciji, koje su mu obaveze u pogledu informisanja medicinskih vazduhoplovnih vlasti?

5. Zahtev za izdavanje JAA PPL(A) dozvole mora biti podnesen u roku od ____ od završenog polaganja teorijskih ispita:

6. Pilot je obavezan da ima vezane sedišne pojaseve iramene veze:

7. Da bi kao PIC upravljao avionom koji prevozi putnike, imalac PPL(A) mora da ima najmanje po 3 poletanja i 3 sletanja na avionu iste klase, a ako se zahteva i ovlašćenje za tip, na istom tipu, u prethodnih:

8. Vazduhoplov koji leti iznad mora na visinama između 4500 i 9000 fita MSL, u nekontrolisanom vazdušnom prostoru u VFR, mora se pridržavati sledećeg:

9. Pilot ilistudent pilot, kada postane svestan bolničkog prijema više od 12 sati, hirurške operacije ili invazivne procedure ,redovne upotrebe lekova, regularne upotrebe korektivnih sočiva:

10. Da bi kao PIC prevozio putnike na avionu noću, pilot mora da ima u poslednjih 90 dana po 3 sletanja i poletanja, izvršena u periodu:

11. Ni jedan vazduhoplov ili osoba koji imaju upisana uverenja ili dozvole ne može da učestvuje u međunarodnom vazdušnom saobraćaju:

12. Kada student pilottreba da pribavi lekarsko uverenje?

13. Koji od navedenih vazduhoplova uvek ima pravo prvenstva puta nad ostalim učesnicima vazdušnog saobraćaja?

14. U koju svrhu ATC može da izda dozvolu za SVFR let?

15. Koji od navedenih postupaka je potrebno primeniti, kada se dva vazduhoplova iste kategorije približavaju, ali ne čelom u čelo?

16. Koje propise primenjuje vazduhoplov registrovan u Republici Srbiji kada leti u stranom vazdušnom prostoru?

17. Ko ne može da suspenduje VFR letove na aerodromu nabezbednosnoj osnovi?

18. Šta je od navedenoga definicija pojma „Kontrolna zona”?

19. Vreme leta u toku kojeg će instruktor samo nadgledati rad studenta pilota u ulozi PIC i neće uticati ili vršiti upravljanje vazduhoplovom je:

20. Kada vizuelno leti u vazdušnom prostoru klase G, iznad 900m (3000 fita) MSL ili 300m (1000 fita) iznad površine tla, u zavisnosti od toga koja je veća, pilot vazduhoplova mora da održava vertikalnu udaljenost od oblaka, od minimalno:

21. Popunite sledeću formulaciju sa jednom od opcija pod a), b), c) ili d) koja daje najispravniju izjavu. Pilot koji je u ulozi PIC u letu u toku kojeg vazduhoplov ulazi u suvereni vazdušni prostor strane države sa namerom da sleti:

22. Koliko često ovlašćeno lice vrši inspekciju stanja plovidbenosti jedrilice ili aviona?

23. Kada se dva vazduhoplova približavaju na otprilike istoj visini, onaj kome je drugi vazduhoplov sa njegove desne strane je dužan da mu da prvenstva puta. Tačno ili netačno?

24. Šta je dužan da uradi pilot jedrilice ukoliko mu se u čelo približava dvomotorna Cessna?

25. Koji je postupak pilota VFR vazduhoplova ukoliko ga presretne vojni avion?

26. Koja reč se koristi za izražavanje vertikalne pozicije nekog vazduhoplova, mereno iznad srednjeg nivoa mora, kada se na skali visinomera postaviQNHpritisak?

27. Koji je meteorološki minimum, koji dozvoljava kontroloru na tornju da odobri SVFR let u kontrolnoj zoni u vidljivom delu dana? Vidljivost u letu mora da bude najmanje:

28. Koja od sledećih tvrdnji, a koje se odnose na pravo prvenstva puta pri sletanju, je tačna?

29. Ko je odgovoran za adekvatno razdvajanje VFR letova u vazduhu?

30. Kojom bojom su označene staze za voženje?

31. Vazduhoplov ima maksimalnu poletnu masu od 136.000kg. Koje kategorije je njegova turbulencije?

32. Vremenski minimum za osnovni VFR let u vazdušnom prostoru klase D je:

33. Vertikalne granice kontrolne zone (CTR) su:

34. Koja od navedenih tvrdnji, kada se radi o prvenstvu puta u vazduhu pri ukrštanju dva vazduhoplova, ali ne čelom – u čelo, je tačna?

35. Maksimalno važenje pilotske dozvole je:

36. . Ako „marshaller” drži desnu ruku na dole a levu uvek iznova pomera gore i unazad, to znači:

37. U toku prilaženja aerodromu, pilot jedrilice uočava aerozapregu, koja mu se približava sa njegove leve strane. Koji postupak bi pilot jedrilice trebao da preduzme u slobodnom letu?

38. Koji organ je odgovoran da se obezbedi funkcionisanje vazduhoplova u vazdušnom prostoru suverene države u skladu sa pravilima i propisima koji prevladavaju u tom vazdušnom prostoru?

39. Na koji period se izdaje JAA PPL(A) dozvola?

40. Kako će piloti vazduhoplova koji se približavaju jedan drugome čelo – u čelo izbeći sudar?

41. Važnost pilotske dozvole se određuje važnošću:

42. Dva vazduhoplova koji lete po pravilima vizuelnog letenja, od kojih jedan prima podatke od radarske informativne službe (RIS), se približavaju u prividno stalnom kursu. Dakle, postoji opasnost da će doći do sudara. Činjenica da jedan od njih prima RIS ne utiče na situaciju. Primenom vazduhoplovnih propisa, vazduhoplov koji ima drugi sa svoje leve strane ima pravo prvenstva i treba da održava:

43. Koliko je širok pojas unutar državne granice u kojem je dozvoljeno letenje samo uz posebno odobrenje?

44. Koja je minimalna bezbedna visina na kojoj je dozvoljeno letenje vazduhoplovom iznad naseljenih mesta ili skupova ljudi na otvorenom području?

45. Koji je bio ishod Čikaške konvencije?

46. Koliko često se objavljuju vazduhoplovne informacije (AIC)?

47. U toku doleta, s namerom da sleti, na aerodrom bez operativnog kontrolnog tornja, u vazdušnom prostoru klase G, pilot vazduhoplova bi trebao:

48. Koje medicinsko uverenje se zahteva za studenta pilota?

49. Koji od sledećih nivoa leta bi bio pogodan za letenje nekog vazduhoplova u MK=146° u skladu sa „kvadrantnim pravilom”?

50. Koja reč se koristi za izražavanje vertikalne pozicije nekog vazduhoplova mereno iznad osnovnog nivoa aerodrome, kada je visinomer podešen na QFE?

51. Šta označava izraz „samostalno letenje”?

52. Ko je odgovoran da obezbedi da se sva odgovarajuća dokumentacija nalazi u vazduhoplovu na međunarodnim letovima?

53. Vizuelno letenje vazduhoplova u vazdušnom prostoru klase G na visinama iznad 900m (3000 fita) MSL ili 300m (1000 fita) iznad površine tla, u zavisnosti od toga koja je veća, pa sve do 3050m(10000 fita), je dozvoljeno ako je horizontalna vidljivost najmanje:

54. U kojem vremenskom periodu, pre datuma isticanja važenja, može da se sprovede provera stručnostiza produženje važenja ovlašćenja za letenje na jednomotornim avionima?

55. Let u uslovno zabranjenojzoni je moguć ukoliko pilotima:

56. Koji vazduhoplov mora da ustupi prednost pri ukrštanju dva vazduhoplova na istoj visini?

57. Koja je osnovna pretpostavka za VFR let?

58. Ko je odgovoran za izdavanje Uverenja o plovidbenosti?

59. Pilot koji namerava da sleti na civilni aerodrom bi trebao da započne spuštanje ispod prelaznog nivoa sa visinomerom podešenim na:

60. Vazduhoplov A sa dozvolom ATC leti u VMC uslovima unutar kontrolnog područja.
Vazduhoplov B koji nema dozvolu ATC se približava na otprilike istoj visini. Ko ima pravo prvenstva?

61. Postoje tri uslova koje imalac JAA PPL(A) dozvole mora da ispuni pre nego što počne da leti u ulozi PIC ili kopilota. Koji od sledećih uslova se ne traži?

62. Osim kada poleće ili sleće, ili pod drugim definisanim okolnostima, vazduhoplov ne sme da leti blizu bilo koje osobe, plovnih objekata, vozila ili objekata na udaljenosti manjoj od:

63. Pilotska dozvola izdata u državi članici JAA može da se konvertuje u dozvolu bilo koje druge države članice JAA (nove članice), pod uslovom:

64. Šta bi trebalo da se upiše u rubrici „LEVEL” ICAO VFR Plana leta?

65. Vazdušni prostor koji se prostire od površine tla do određene visine se naziva:

66. Laki vazduhoplov sleće iza vazduhoplova iz kategorije srednjih ili teških. Koliko vremensko razdvajanja je potreban?

67. Koji od navedenih postupaka je pilot vazduhoplova posebno dužan da izvrši pre svakog leta?

68. Šta znači skraćenica „WIP”?

69. Šta treba da uradi pilot vazduhoplova ukoliko od kontrole letenja dobije odobrenje koje će prouzrokovati odstupanje od pravila?

70. Koliko iznosi minimalna dužina rutnog leta, potrebnog za PPL dozvolu, i koliko sletanja na različite aerodrome sa punim zaustavljanjem bi trebalo da se izvrši u ovom letu?

71. Koliki je period važenja ovlašćenja za instrumentalno letenje?

72. Vazduhoplov je u kontrolisanom vazdušnom prostoru pod kontrolom ATC. Odgovornost za obezbeđenje adekvatne dozvole je na:

73. Koji bi od navedenih nivoa krstarenja odgovarao VFR letu iznad 3000 fita MSL, ako se održava pravi putni kurs 170° i ako lokalna deklinacija iznosi 20° W?

74. Koja klasa medicinskog uverenja se zahteva za imaoce JAA PPL(A) dozvole?

75. Avion i drugi avion sa zapregom su u kursevima približavanja. Ako je avion sa zapregom na levoj strani drugog vazduhoplova ko ima pravo prvenstva?

76. Zahtevana minimalna horizontalna udaljenost od oblaka pri izvršavanju VFR letova u vazdušnom prostoru klase G na visinama iznad 300m od površine zemlje ili 900m MSL, u zavisnosti od toga koja je veća, iznosi:

77. Kako će vazduhoplovi u vazduhu izbeći jedan drugoga u kursu sudara čelo – u čelo?

78. Koja je definicija za „Prelazni nivo”?

79. Koja brzina vazduhoplova treba da bude upisana u rubrici „Cruising Speed” u ICAOPlanu leta?

80. Država izdavalac JAA PPL dozvole može da bude zamenjena novom državom članicom pod uslovom:

81. Ukoliko pilot koji ima lekarsko uverenje izdato u skladu sa JAR-FCL doživi povredu ili bolest koji utiču na njegovu sposobnost da deluje kao član posade vazduhoplova:

82. Imaocu PPL dozvole nije dozvoljeno:

83. Kada poziciona svetla vazduhoplova moraju da budu upaljena?

84. Vazduhoplov koji je registrovan u jednoj državi a ulazi u vazdušni prostor i vrši prelet druge države mora da se pridržava vazduhoplovnih propisa:

85. Noćno letenje unutar teritorije Republike Srbije je definisano kao letenje između:

86. Na kojoj udaljenosti od kopna, sa koje je moguće sletanje u nuždi upotrebom jednog motora, višemotorni avion u produženom nekomercijalnom letu iznad vodene površine, mora dodatno da ima dovoljan broj plovnih sredstava (čamac, splav), po jedan pojas za spasavanje za svaku osobu i pirotehničku opremu za signale u nevolji?

87. Na preletu vam se sa leve strane približava vojni avion-presretač, leti neko vreme uporedo sa vama, zatim mahne krilima i započne blagi zaokret u desno. To znači:

88. Kojom bojom se označava poletno - sletna staza?

89. U slučaju da usled nepredviđenih okolnosti mora da odstupi od odobrenja kontrole letenja, pilot je dužan da:

90. Koju obavezu, u odnosu na putnike, ima PIC vazduhoplova u vezi upotrebe sigurnosnih pojaseva?

91. U kojem od sledećih slučajeva bi lekarsko uverenje bilo suspendovano?

92. Koje od sledećih ovlašćenja uz JAA PPL(A) ne mora da sadrži odvojeno ovlašćenje za noćno letenje, ukoliko imalac PPL dozvole želi da leti noću?

93. Imalac JAA PPL(A) dozvole kojiželi da prevozi putnike mora da ima minimalno po 3 sletanja i poletanja u prethodnih:

94. Propisana oznaka nacionalne pripadnosti vazduhoplova registrovanog u Republici Srbiji je:

95. Kontrolisani vazdušni prostor koji se proteže naviše od određene visine iznad površine zemlje se naziva:

96. Nalet kojise priznaje za dozvolu ili ovlašćenje mora da bude ostvaren na:

97. Koja osoba je neposredno odgovorna za pripremu putnika za let?

98. Prava ovlašćenja za letenje u instrumentalnim meteorološkim uslovima:

99. Pored ostalih aktivnost, u pripremi VFR leta izvan područja aerodroma, propisi izričito nalažu da PIC:

100. Vođa vazduhoplova, koji krstari na visinama iznad 3000 fita MSL u VFR, dužan je da se pridržava neparnog nivoa leta ako održava:

101. Šta za vazduhoplov u vazduhu značistalno zeleno svetlo usmereno sa ATC?

102. Deo vazdušnog prostora određenih dimenzija iznad određenog područja, u kojem letenje nije dozvoljeno,zove se:

103. Gde mora da se čuvaUverenje o registraciji dok vazduhoplov leti?

104. Viste u finalnom prilazu i vidite stalno crveno svetlo usmereno sa ATC. To znači:

105. Kandidatza PPL(A) mora da ima minimalno:

106. Kontrolno područje (CTA) ustanovljeno spajanjem ATS ruta u okolini jednog ili više glavnih aerodroma je poznato kao:

107. Ko je odgovoran da osoblje koje održava vazduhoplov na odgovarajući način unosi evidenciju u dokumenta održavanja na osnovu kojih se avionu dopušta dalja upotreba?

108. Koliko dugo važi ovlašćenje za klasu jednomotornih aviona?

109. Koje medicinsko uverenje se zahteva za imaoca PPL dozvole?

110. Šta najpreciznije opisuje uslove leta u kojima je pilot obavezan da drži sigurnosne pojaseve vezanim?

111. Praktični ispit za JAA PPL(A) dozvolu mora da se izvrši u roku od ______ od završetka obuke:

112. Da bi ste, načelno, u letu prestigli vazduhoplov ispred vas, trebalo bi da to učinite:

113. Koji SSR squawk bi trebalo postaviti u hitnim slučajevima?

114. Koja od sledećih definicija se obično koristiza „pista u upotrebi” na nekontrolisanom aerodromu?

115. Dok letite noću, u ulozi PIC i vidite protiv-sudarno i stalno crveno svetlo na istoj visini, u konstantnom azimutnom kursu 050, postoji li opasnost od sudara? I ko ima prvenstvo puta?

116. Koja se minimalna oprema za spasavanje preporučuje za posadu u svim nekomercijalnim letovima na jednomotornom kopnenom vazduhoplovu, kada leti na ruti iznad mora tako da u slučaju vanrednog sletanja ne može da dohvati kopno?

117. Koji vazduhoplov mora ustupiti prednost u približavanju aviona i jedrilice u slobodnom letu?

118. Kada sportski avion koji nema kabinu pod pritiskom leti iznad teritorije Republike Srbije, dužan je da koristi dodatnu kiseoničku opremu na visinama iznad srednjeg nivoa mora većim od:

119. Kada vazduhoplov leti, po kojim pravilima let mora da se izvršava?

120. Za izvršavanje VFR letova trebalo bi se pridržavati propisanih tabela za nivoe leta, na visinama većim od:

121. Letite IFR let u vazdušnom prostoru klase D i od ATC primate informaciju da vam helikopter u VFR letu seče putanju sa desne na levu stranu. Ko u ovom slučaju ima prvenstvo puta?

122. Koje pravo po članu 16. ICAO konvencije se savetuje državama potpisnicama?

123. U toku preleta ustanovljavate da se nalazite u blizini nepoznatog aerodroma. Približava vam se vojni avion, kruži oko vašeg vazduhoplova, maše krilima i na kraju izvlači stajni trap. Ovo znači:

124. Prelazak sa „visine” na „nivo leta”, i obratno, se odvija:

125. Koliki minimalni broj časova letenja i koliko poletanja i sletanja se zahteva za produženje važenja ovlašćenja za klasu jednomotornih aviona, kao zamena za proveru stručnostisa ispitivačem?

126. Koje postupke treba da preduzme pilot ukoliko u toku VFR leta u VMC dođe do otkaza radio veze?

127. Koliko časova naleta, od ukupno zahtevanih za praktični ispit za izdavanje PPL(A), može da se izvrši na FNPT (Flight & Navigation Procedures Trainer) ilisimulatoru leta?

128. Kada možete da letite iznad naseljenih područja, gradova ili naselja na visini sa koje nije moguće izvršiti bezbedno sletanje iz nužde?

129. Postupci pre leta kojise izvršava van područja aerodroma, uključuju:

130. U toku preleta ste primetili da vam se sa leve strane približava vojni avion – presretač, neko vreme leti uporedo sa vama, a zatim naglo izvodi penjući zaokret u levo. Šta to znači?

131. Zahtevani minimum za pilota sa PPL dozvolom koji leti u skladu sa SVFR je sledeći:

132. Imalac PPL dozvole upisuje u svoju letačku knjižicu sledeće, kao vreme polaska i dolaska:

133. Ko je obavezan da odredi da li je vazduhoplov spreman za bezbedan let?

134. Da bi mogao da upravlja kao PIC avionom koji prevozi putnike, imalac PPL(A) mora da ima po 3 poletanja isletanja u prethodnih 90 dana, kao jedini upravljač komandama, na avionu:

135. Koliko naleta u toku obuke na duploj komandi mora da ima kandidatza PPL(A)?

136. Šta značiskraćenica „AAL”?

137. Koliko minimalno ukupnog naleta mora da ima kandidatza izdavanje PPL dozvole?

138. Poletanje ili sletanje u VFR uslovima na ili sa aerodroma koji se nalazi unutar vazdušnog prostora klase D nije dozvoljeno, osim ako je:

139. Koji vazduhoplov, i pod kojim uslovima, može da leti imalac PPL(A) dozvole, pod uslovom da je dobijena na propisan način?

140. Koji od navedenih vazduhoplova ima prvenstvo puta u vazduhu nad ostalim vazduhoplovima?

141. Ako imalac PPL koji nema dodatna ovlašćenja, a ima prijem od radarske savetodavne službe (RAS), dobije instrukcije da promeni kurs, penje ili spušta, tako da ako postupa po uputstvima ne može da ostane u vizuelnim meteorološkim uslovima (VMC),trebalo bi da:

142. Kako će postupiti pilot aviona, a kako pilot jedrilice, ako lete jedan drugome u čelo na istoj visini?

143. Izraz „Kontrolisani vazdušni prostor” znači:

144. Koji od sledećih dokumenata nije obavezno nositi u vazduhoplovu države članice ICAO?

145. Vreme leta je ukupno vreme leta od momenta:

146. Koji od: a), b), c) ili d) navoda daje najtačniju izjavu? Kada se dva ili više vazduhoplova nalaze u finalnom prilazu:

147. Šta od navedenog, u odnosu na letačka ovlašćenja,spada u klasu vazduhoplova?

148. ATC dozvola obezbeđuje:

149. Šta od navedenog, u odnosu na letačka ovlašćenja,spada u kategoriju vazduhoplova?

150. Pilot u ulozi PIC vazduhoplova koji ulazi u suvereni vazdušni prostor druge države potpisnice u nameri da sleti mora da ima:

Your score is

0%